– Stadig vanskeligere å godta begrensninger

Fiskebåtredernes Forbund mener at det både faktisk og prinsipielt blir stadig vanskeligere å godta at det legges begrensninger på fiskeflåtens adgang til å ansette utlendinger.

I en høringsuttalelse skriver Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) at regjering og Stortinget fører en maritim politikk som gjør det vanskelig å opprettholde målet om norsk mannskap på norske fiskefartøyer, melder Fiskebåt på sine nettsider.

Minstekrav

Fiskeriforbudsloven § 3 annet ledd inneholder et krav om at minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne på et fartøy, samt fartøyføreren, skal være bosatt i en norsk kystkommune eller nabokommune til kystkommune dersom fartøyet skal kunne fiske i territorialfarvannet. Tilsvarende krav gjelder i Norges økonomiske sone samt fiskerisonen ved Jan Mayen. Fiskeforbudet gjelder imidlertid ikke i fiskevernsonen og territorialfarvannet ved Svalbard.

Fiskebåtredernes Forbund er enig i at det er en ideell målsetting at mest mulig av mannskapet på norske fiskefartøyer er norske, eller bosatt i Norge. Forbundet innser samtidig at selv om norske fiskebåtredere ønsker å ansette norske fiskere, så har det i økende grad vært nødvendig å benytte utenlandske fiskere om bord i fiskefartøyene. Spesielt gjelder dette i sommermånedene, da interessen fra norske fiskere til å dra på fiske kan være liten. Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at når det gjelder behovet for å benytte utenlandsk arbeidskraft, skiller fiskebåtrederiene seg stadig mindre fra mange andre næringer i Norge. Til det generelle bildet hører det likevel at få næringer i Norge har så lite innslag av utenlandsk arbeidskraft som fiskeflåten.

Regjeringen vanskeliggjør bruk av norsk mannskap

Fiskebåtredernes Forbund vil samtidig understreke at Regjering og Storting fortsatt fører en maritim politikk som gjør det vanskelig å opprettholde målsettingen om norsk mannskap på norske fiskefartøyer. Rett nok var økningen av fiskerfradraget et skritt i riktig retning, men fiskerfradraget kan langt fra kompensere for den betydelige subsidieringen som annen skipsfart får gjennom den særskilte rederiskatteordningen og tilskuddsordningene for sysselsetting av norske sjøfolk. Disse ordningene har i betydelig grad bidratt til å trekke norske fiskere over i annen skipsfart, både ved at de bidrar til å øke investeringstakten i de segmentene som er omfattet av ordningene, og fordi de gjør det billigere å bruke norsk arbeidskraft, uttaler Fiskebåt.

Vanskeligere å akseptere begrensninger

Fiskebåtredernes Forbund mener på denne bakgrunn at det både faktisk og prinsipielt blir stadig vanskeligere å akseptere at det legges begrensninger på fiskeflåtens adgang til å ansette utlendinger, selv om intensjonene er aldri så gode. Fiskeflåten er opptatt av å ta sitt ansvar for å videreutvikle det maritime miljøet i Norge, og opprettholde aktiviteten og bosettingen langs kysten, men da må også fiskeflåten gis rammebetingelser som gjør det mulig å oppfylle denne målsettingen. Fiskebåtredernes Forbund mener at dersom det ikke er politisk vilje til å likestille skatte- og tilskuddsordningene for ulike skipstyper i Norge, så er det nødvendig å liberalisere adgangen til å benytte utenlandsk arbeidskraft ombord i fiskefartøyer, mener Fiskebåt.