– Bostedskrav må endres

Fiskebåtredernes Forbund mener at bostedskravet for fartøyfører og minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne på fiskerfartøy må endres.

Loven krever at fartøyfører og minst halvparten av mannskapet skal være bosatt i en kystkommune eller nabokommune til en kystkommune. Unntak fra dette krever dispensasjon.

Synspunktene kommer fram i en høringsuttalelse om et forslag til endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven og havressursloven, melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) på sine nettsider.

Bostedskravet for fartøyfører

Fiskebåtredernes Forbund mener at det særskilte bostedskravet for fartøyfører bør endres. Det må være unødvendig å måtte søke dispensasjon for en norsk fartøyfører som er bosatt annet sted i Norge enn en kystkommune eller nabokommune til kystkommune. Det er også uheldig at en norsk fartøyfører som er bosatt i et annet land enn i EØS-området eller Norden er utelukket fra å kunne være fartøyfører på et norsk fiskefartøy.

Fiskebåtredernes Forbund vil understreke at fiskebåtrederiene har en sterk egeninteresse i å ansette kvalifiserte fartøyførere. Forbundet mener at så lenge det dreier seg om en norsk statsborger, eller en fartøyfører som er bosatt i EØS-området eller i et land i Norden som ikke er med i EØS, så må vedkommende kunne være fartøyfører på et norsk fiskefartøy uten at det skal være nødvendig å søke dispensasjon.

Minst halvparten av mannskapet

Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig at kravet om at minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne på et norsk fiskefartøy skal være bosatt i en norsk kystkommune eller nabokommune til kystkommune må endres. Forbundet frykter at denne bestemmelsen etter hvert vil gjøre det stadig vanskeligere å holde alle norske fiskefartøyer i drift.

Fiskebåtredernes Forbund har erfart at det allerede i sommer har vært betydelige utfordringer for fartøyer med liten inntjening å bemanne disse i henhold til gjeldende regelverk. Forbundet mener primært at bestemmelsen bør fjernes, subsidiært vil Fiskebåtredernes Forbund foreslå at kravet reduseres til en tredjedel av mannskapet.

Dersom kravet om at en gitt andel av mannskapet skal være bosatt i en norsk kystkommune eller nabokommune til en kystkommune opprettholdes, går Fiskebåtredernes Forbund imot forslaget om å utvide virkeområdet for denne bestemmelsen. Forbundet mener at det i en situasjon der det er betydelige utfordringer med å rekruttere norske fiskere, vil være uheldig å utvide virkeområdet for bestemmelsen.

Fiske i andre lands soner

Forbundet viser samtidig til at norske fartøyer kan bli chartret inn for å fiske i andre lands soner der det stilles krav om at mye av mannskapet skal være bosatt i det aktuelle landet, og dette vil kunne bli umulig med den nye bestemmelsen.

Fiskebåtredernes Forbund viser også til at pågående fiskeriaktivitet i for eksempel CCAMLR, eller for den saks skyld i Svalbardsonen, NEAFC og NAFO farvann, i så fall vil kunne bli prisgitt en unntaksforskrift. Dersom en flytting av bostedskravet fra fiskeriforbudsloven til deltakerloven automatisk utløser en utvidelse av virkeområdet, går forbundet derfor imot denne flyttingen.

Forbundet antar likevel at det vil kunne være mulig å flytte bestemmelsen til deltakerloven og beholde det gamle virkeområdet når det gjelder den aktuelle paragrafen. Dersom kravet til andel ”nordmenn” reduseres til en tredjedel, er forbundet mer tilbøyelig til å akseptere en utvidelse av virkeområdet i tråd med departementets forslag, uttaler Fiskebåt.