Nye sanksjonsmuligheter ved lovbrudd

Den nye forskriften om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven, trer i kraft 1. mars 2012.

- Vi skal fortsatt ha et strengt regelverk, og det skal ikke lønne seg å bryte regler. Men nå får vi et mer effektivt og hensiktsmessig system, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Administrativ behandling

– Fiskeriregelverket er utformet for å sikre en bærekraftig høsting av de marine ressursene. Bruk av overtredelsesgebyr skal forenkle behandlingen av enkelte brudd på regelverket, ved at overtredelsen behandles administrativ i stedet for i rettsapparatet, sa fiskeri- og kystministeren i sin tale på representantskapsmøtet til Fiskebåtredernes Forbund i Oslo onsdag 1. februar.

– For eksempel vil saker som innebærer brudd på redskapsbestemmelser eller rapporteringsbestemmelser kunne møtes med overtredelsesgebyr, sa Berg-Hansen-

Inntil 100.000 kroner

Det nye regelverket innholder bestemmelser om hvilke overtredelser av gjeldende regelverk som kan møtes med overtredelsesgebyr. Gebyret er begrenset oppad til 100 000 kroner. Dette innebærer at alvorligere brudd og brudd på bestemmelser som ikke er inntatt i forskriften, fortsatt skal behandles i det strafferettslige sporet.

Det vil bli utarbeidet en offentlig tilgjengelig oversikt over hva som skal kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr og hva som skal anmeldes, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.