Garantiordning kan gjeninnføres

Finansuro og gjeldskrise i Europa vil også kunne påvirke den norske sjømatnæringen.

– Heldigvis går sjømateksporten som normalt, men regjeringa vil være forberedt til raskt å kunne sette inn tiltak ved eventuelle behov. Jeg er derfor glad for at vi i dag fremmer forslag om en fullmakt til å gjeninnføre garantiordning for førstehåndsomsetningen av fisk dersom det skulle bli nødvendig. Formålet med ordninga er å hindre at mottaket av fisk stopper opp og fiskerne ikke får levert fangsten sin i den viktige vintersesongen vi går inn i, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fredag 3. februar.

Viktige sjømatmarkeder som Portugal, Spania og Italia er rammet av statsfinansielle problemer, høy arbeidsledighet og lav økonomisk vekst. Dette kan også påvirke den norske sjømatnæringa gjennom strammere kredittrammer og press på likviditeten for norske fiskeeksportører, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen fremmet derfor fredag 3. februar 2012 et forslag til Stortinget, om at Fiskeri- og kystdepartementet gis fullmakt til å kunne reetablere den tidligere garantiordningen for driftskreditt mellom Innovasjon Norge og Norges Råfisklag på inntil 320 mill. kroner frem til 31. desember 2012, dersom det vurderes som nødvendig.

En garantiordning vil sikre en utvidelse av kredittid til industrien for kjøp av råstoff gjennom Norges Råfisklag fra 14 til 28 dager, opplyses det i meldingen.

– Dette er et målrettet, konkurransenøytralt tiltak som gir god effekt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Erfaringer fra de tre årene ordningen virket, og da spesielt i 2009, viser at tiltaket bidro til å opprettholde kjøpsaktiviteten og økte muligheten for bearbeiding av råstoff gjennom en hektisk toppsesong.

Les mer
Prop. 60 S (2011–2012) Endringer i statsbudsjettet for 2012 FKD

Les også: Vidarefører garantiavtalar 05.10.2010