Svak bedring i Norway Seafoods

Norway Seafoods Group oppnådde i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 10,0 millioner kroner, mot 0,0 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Norway Seafoods Group AS melder om et driftsresultat på 1 millioner kroner i fjerde kvartal 2011, en svak bedring fra året før. Økt fiske gjennom bifangstfisket bidro positivt til resultatet, selv om det europeiske markedet for ferdigvareprodukter var svakere enn året før.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 506 millioner kroner, mot 618 millioner i tilsvarende periode i 2010. Nedgangen i omsetning skyldes i hovedsak mindre salg fra lager enn det som var tilfellet året før.

– Avslutningen på 2011 var bedre enn året før og vesentlig bedre enn tidligere perioder i 2011. Bifangstfisket etter torsk var et viktig bidrag i kvartalet. Samtidig opplever vi at det europeiske markedet for ferdigvarer er enda mer krevende enn før, sier konsernsjef i Norway Seafoods, Thomas Farstad.

Norway Seafoods resultat før finansposter (EBIT) var 1 millioner kroner. EBIT-marginen var på 0,2 prosent i fjerde kvartal, mot 0,0 prosent i fjerde kvartal i 2010. Kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal var -9 millioner kroner.

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 275 millioner kroner (278 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal). Egenkapitalandelen var 31,0 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 30,3 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2011.

Underskudd i 2011

For året 2011 fikk Norway Seafoods Group AS et resultat før skatt på -32 millioner kroner, mot til sammenligning 5 millioner kroner i 2010.

Aksjer delt ut fra Aker Seafoods

Det tidligere morselskapet Aker Seafoods ASA , vedtok i vinter å dele ut aksjene i Norway Seafoods Group til aksjonærene i Aker Seafoods. Utdelingen av aksjene ble gjennomført 17. januar 2012. Norway Seafoods har etablerte ny finansiering tilpasset konsernets virksomhet.

Aker Seafoods er etter dette et fangstselskap som opererer elleve trålere med tilhørende fiskerettigheter. Selskapet eier i tillegg flere foredlingsanlegg som leies ut til Norway Seafoods.

Les også: Ny finansiering for Aker Seafoods 30.12.2011
Les også: Aker Seafoods vil rendyrke fangst 22.10.2011

– Forventer et krevende marked

– Norway Seafoods forventer et fortsatt krevende marked på grunn av de økonomiske utfordringene i Europa. Tilgangen på råstoff er forventet å være bra i første halvdel av året, og styrket bifangstregime og kvotebonuser for ferske leveranser for trålere og større kystfartøy vil ventelig gi en noe bedre råstoff-situasjon i andre halvår. Det forventes imidlertid fortsatt overkapasitet i andre halvår for konsernets fabrikker i Norge, heter det i meldingen fra selskapet.

Mer om Norway Seafoods Group AS

Norway Seafoods er et ledende selskap innenfor foredling av hvitfisk og annen kvalitetssjømat med aktiviteter i Norge, Danmark og Frankrike. Norway Seafoods omsatte i 2011 for 2,2 milliarder kroner og sysselsetter rundt 1150 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på OTC-listen.