– Gruvedumping er ikke bærekraftig

Utsikt vestover Førdefjorden fra Engebøfjellet. Bygden nedenfor er Vevring. Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

NAUSTDAL: Havforskningsinstituttet konkluderer med at Engebøprosjektet representerer en ikke bærekraftig bruk av fjordøkosystemet og at prosjektet derfor ikke bør realiseres.

Konklusjonen fremkommer i et nytt notat fra Havforskningsinstituttet (HI), etter at Miljøverndepartementet har bedt om faglige innspill i Engebøsaken.

Notatet fra Havforskningsinstituttet tar utgangspunkt i konsekvensutredningen for prosjektet, der avfallet fra gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane er planlagt deponert i Førdefjorden, skriver HI i en pressemelding.

Konklusjon

I det nye notatet konkluderes det som følger:

De norske kyst- og fjordområdene opplever et økende press fra menneskelige aktiviteter av mange slag, noe som reflekteres i at Artsdatabanken har ført fjordene opp i sin rødliste. Førdefjorden er en relativt upåvirket fjord med rene bunnsedimenter. I tillegg til å være en nasjonal laksefjord har fjorden rik bunnfauna, koraller, viktige gytefelt og oppvekstområder (ålegressenger) for kysttorsk, kveitegytefelt, rødlistede dypvannsfisk som vanlig uer, blålange og pigghå, og tilhørende vassdrag med elvemusling (rødlistet) og ål (totalfredet).

– Viktige mangler

Konsekvensutredningen har vurdert mange viktige deler av økosystemet i Førdefjorden og peker for eksempel på koblingen mellom biologiske prosesser på bunn og i vannmassene. Flere viktige prosesser er imidlertid ikke vurdert mener HI: dyreplankton som mat for fiske- og skalldyrlarver, ålegressenger som oppvekstområder for ungfisk, betydningen av lokale gytefelt i en større regional sammenheng, og graden av genetisk isolasjon av fjordbestander av fisk.

– Ikke bærekraftig

Også i tidligere høringsuttalelser har Havforskningsinstituttet konkludert at det planlagte prosjektet som innebærer at opptil 6 millioner tonn gruveavfall vil dumpes hvert år i 50 år fremover, ikke representerer en bærekraftig bruk av fjorden. I tillegg har instituttet fremholdt at kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutredningen er mangelfullt på vesentlige områder og mener at man ikke kan ta en kunnskapsbasert avgjørelse om etablering av det aktuelle sjødeponiet.

Les også: – Ikke bærekraftig med gruvedrift ved Førdefjorden 17.09.2010
Les også: Fraråder utslippstillatelse i Førdefjorden 29.09.2009

Relaterte artikler
– Sjømatnæringen må ha førsteprioritet 02.12.2011
Om Havforskingsinstituttet og gruvesøknader 23.11.2011 (debatt)
– Utslipp vil få fatale følger for livet i fjorden 23.11.2011
Vil vite mer om effekter av bergverk 05.10.2011