Fiskeridirektoratet kan gi gebyr og mulkt

Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven ble iverksatt 1. mars 2012.

Fiskeridirektoratet kan fra 1. mars ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelser gitt i havressursloven. Gebyret er ment som en mindre belastende sanksjon enn forelegg eller dom.

Les også: Nye sanksjonsmuligheter ved lovbrudd 06.02.2012

Overtredelsesgebyr

Å ilegge overtredelsesgebyr etter havressursloven er et nytt sanksjonsmiddel, som medfører avkriminalisering av mindre alvorlige lovbrudd. Slike saker må nå ikke lenger anmeldes til politiet, og gebyr blir regnet som en mindre belastende sanksjon enn forelegg eller dom, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Ifølge forskriften kan overtredelsesgebyr ilegges ved brudd på en rekke bestemmelser i fiskerilovgivningen. For å vinne erfaring vil Fiskeridirektoratet stegvis ta i bruk den nye sanksjonen. Direktoratet vil starte med brudd på følgende bestemmelser:

  • Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.
  • Forskrift om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy §§ 3 og 5.
  • Forskrift om opplysningsplikt ved landing om omsetning av fisk §§ 4, 5, 6 og 8.

Etter hvert som direktoratet høster erfaring, vil overtredelsesgebyr også bli tatt i bruk for brudd på andre bestemmelser.

Tvangsmulkt

Fiskeridirektoratet kan også ilegge tvangsmulkt ved brudd på havressursloven.

Tvangsmulkt er en plikt til å betale en pengesum når det foreligger et brudd på loven, eller et lovhjemlet vedtak, og frem til man har oppfylt pliktene sine. Tvangsmulkt er ment å fungere som et pressmiddel for at den ansvarlige skal oppfylle pliktene sine.

Denne reaksjonsformen vil i utgangspunktet bli vurdert når eiere og brukere av høstingsfartøy ikke oppfyller plikten til å gi opplysninger om driften av fartøyet til Fiskeridirektoratet. Denne plikten fremgår av havressursloven § 57 og forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy § 9.