Fiskarlaget krever høyere kvotetak

Landsstyret i Norges Fiskarlag ber regjeringen legge til rette for økt driftsgrunnlag og åpne for at fartøy kan ha fem og ikke bare tre kvoter for torsk og hyse i havfiskeflåten.

Landsstyret frykter dagens politikk skal stanse fornyingen og føre til mannskapsflukt.

Norges Fiskarlag har siden stortingsbehandlingen av Strukturmeldingen i 2006. gjentatte ganger bedt om justeringer av enkelte kvotetak i kystflåten, uten at myndighetene så langt har villet etterkomme forslagene. For enkelte flåtegrupper har dette ført til at de er kommet opp i en kritisk økonomisk situasjon, og har akutt behov for å få styrket sitt driftsgrunnlag, skriver Fiskarlaget i en pressemeding.

I vedtaket som ble gjort tirsdag 6. mars, trekker Norges Fiskarlag fram den svært vanskelige økonomiske situasjonen for den konvensjonelle havfiskeflåten (autolineflåten), hvor mange rederier har lagt fram betydelige negative tall i regnskapene. Denne situasjonen skyldes i hovedsak de høye agnprisene som er særegent for linefiske, samt et veldig lavt prisnivå på de tradisjonelle fiskeslagene av lange og brosme, og som tidligere har utgjort en betydelig del av denne flåtens driftsgrunnlag.

Også fangstmulighetene av lange og brosme i EU-sonen og Færøysonen er sterkt forringet (falt bort) for denne flåtegruppen. Dette betyr at den havgående lineflåten for øyeblikket anser adgang til å kunne øke kvotegrunnlaget pr. fartøyenhet av torsk og hyse nord for 62ºN som eneste farbare vei ut av uføret, uttaler Fiskarlaget.

Krever at kvotetaket økes fra 3 til 5 kvoter

I vedtaket understrekes det også at:

– Dersom det ikke skjer en rask forbedring av lønnsomheten i denne flåtegruppen er det stor risiko for at både kompetanse og mannskap i dette fisket vil forsvinne, og denne driftsformen vil da om få år være borte fra norsk fiske, skriver Fiskarlaget.

Med bakgrunn i dette krever Norges Fiskarlag at kvotetaket for konvensjonelle havfiskfartøyer økes fra 3 til 5 for nordøstarktisk torsk og hyse.

Vedtaket i Landsstyret er formulert og sendt til Fiskeri- og kystdepartementet i brevs form. I brevet fremmes følgende forslag med hensyn til kvotetak for torsketrålflåten og gruppen pelagiske trålere:

  • Kvotetaket for torsketrålere økes fra 3 til 4 for nordøstarktisk sei, hyse og torsk.
  • Kvotetaket for pelagiske trålere økes fra 630 basistonn til 1.000 basistonn, samtidig som tillatt konsesjonskapasitet økes til 1.500 tonn (i konsesjonsforskriften).
  • Restriksjonen på struktursamarbeid mellom ombordproduserende torsketrålere og øvrige torsketrålere fjernes.

Krever strukturkvoteordning for fartøy under 11 meter

I vedtaket og brevet til departementet vises det også til den utfordrende driftssituasjonen for kystfiskeflåten.

Norges Fiskarlag krever også at myndighetene snarest foretar nødvendige justeringer av kvotetakene i kystflåten, og innfører strukturkvoteordning for fartøygruppen under 11 meter (unntatt for makrell) slik organisasjonen fremmet forslag om i landsstyrevedtak 3/10 av mars 2010.

Organisasjonen krever også at fylkesbindingen i torskesektoren må oppheves.