Parasitter i drikkevann - risikovurdering

Vitenskapskommiteen for mattrygghet ble i juni 2008 anmodet, fra Mattilsynet, om å foreta en risikovurdering av Giardia og Cryptosporidium i drikkevann. Risikovurderingen er nå klar.

God beskyttelse

Risikovurderingen konkluderer med at de fleste i Norge ikke blir eksponert for parasitter i drikkevannet daglig under normale forhold, og at vannbehandling som reduserer parasittinnholdet med minst 99 prosent fører til en god beskyttelse mot eksponering for parasitter i norsk drikkevann, uttaler VKM.

Kan forårsake utbrudd

Parasittene Giardia duodenalis og Cryptosporidium kan forårsake store utbrudd dersom de forurenser drikkevannskilder og ikke fjernes eller inaktiveres før vannet når konsumentene. Det er gjort flere studier på forekomst av disse parasittene i dyrepopulasjonene i Norge, selv om det også her er begrenset med informasjon.

Utbredt

Innsamlet data indikerer at begge parasittene er utbredte i både ville og tamme dyr, og at arter/genotyper med zoonotisk potensial er relativt utbredt. Data på forekomsten av parasittene i vann før vannbehandling utført på 90-tallet indikerer en generell lavgradig kontaminering, på linje med det som er rapportert fra mange andre land.

Risiko

Risikoen for at parasittene skal forekomme i drikkevannskilder og forårsake utbrudd er avhengig av en rekke faktorer:

  • forekomsten av parasitter i befolkningen (og dermed risiko for kontaminering via septiktanker, avløp osv.)
  • forekomsten i ville dyr og husdyr i nedbørfeltet til vannkilden
  • muligheten for forurensning av vannkilden, enten direkte eller ved avrenning
  • hva slags vannbehandling de enkelte vannverket har, hvor effektivit denne vannbehandlingen er mot parasitter, hvor stor risikoen er for forurensning etter vannbehandling (på vannverket eller i distribusjonssystemet)
  • hvor mye ukokt vann den aktuelle befolkningen drikker eller på annen måte får i seg (tannbørsting, vasking av grønnsaker osv.)
  • befolkningens mottakelighet for infeksjon og sykdom forårsaket av de variantene av parasittene som de eksponeres for via drikkevannet.

Risiko for utbrudd øker når en eller flere hendelser fører til en økt forurensning til vannkilden, sammenfallende med en svikt i eller manglende vannbehandling.