– Fjorddeponi må utredes bedre

Arkivfoto: Utsikt fra Engebøfjellet og vestover mot Førdefjorden hvor det planlegges fjorddepeoni. Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NIFES og Mattilsynet gir felles innspill til regjeringens nye strategi for mineralnæringen.

I innspillet pekes det blant annet på det etatene mener er mangler ved dagens konsekvensutredninger, som utarbeides når nye gruveprosjekter ønsker å deponere avfall i fjordene.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har bedt de fire underliggende etatene komme med innspill til utarbeidelse av strategi for mineralnæringen. Departementet har blant annet bedt om synspunkter på hva en konsekvensutredning bør inneholde og krav til eventuelle deponier for gruveavfall i sjøen i de tilfeller der slikt kan aksepteres, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Ønsker miljøtesting

Etatene mener å påpeke en rekke mangler ved eksisterende konsekvensutredninger og foreslår blant annet at det bør etableres en miljøtesting av gruvekjemikalier, utarbeidet av sentrale myndigheter og at det stilles samme krav til gruveindustriens bruk av kjemikalier som for annen industri.

Etatene mener også at det bør utarbeides en helhetlig plan for bruken av kysten og fjordene, på samme måte som for havområdene, hvis ikke Vannforskriften ivaretar dette behovet. Og at en bit-for-bit utbygging i fjordene, uten en helhetlig plan i bunnen, bør unngås.

– En godkjenning av fjorddeponier som kan føre til alvorlig kjemisk og fysisk forurensning bør avvente en helhetlig plan for forvaltningen av fjordene, heter det i notatet som de fire etatene har sendt departementet.

Les også: – Gruvedumping er ikke bærekraftig 25.02.2012

Tilrådinger

Nedenfor gjengis Havforskningsinstituttets opplisting av det instituttet anser som de viktigste tilrådingene i innspillet:

«Avfallsplass i eller i nærheten av gyteområder for fisk
Vi tilrår at en mineralstrategi bør fraråde fjorddeponi hvis deponiet helt eller delvis overlapper med gytefelt for torsk eller kveite eller andre kommersielt viktige eller sårbare fiskearter, eller det er høy risiko for at deponeringen vil negativt påvirke benyttelsen av et gytefelt eller fjordens evne til å produsere fiskeyngel.

Kjemikaliebruk
Fjorddeponi bør ikke tillates hvis gruveavfallet inneholder kjemikalier som i utgangspunktet er giftige, ikke er miljøtestet (som beskrevet i dette notat) og hvor betydningen for sjømattrygghet ikke er dokumentert.

Innhold av tungmetaller
Fjorddeponi bør ikke tillates hvis gruveavfallet har for høye verdier av tungmetaller.

Mengde avfall per år og livslengde på driften
Vi kan ikke gi klare tilrådinger for når et fjorddeponi går over fra å være akseptabelt til ikke å være akseptabelt, med tanke på størrelse og varighet av utslippene. Det avhenger av mange andre faktorer som diskutert i notatet.

Spredning av finstoff
Fjorddeponi bør ikke tillates hvis spredningen av finfraksjonen blir omfattende, påvirker den fotiske sonen negativt, eller det er stor usikkerhet omkring spredningen av finfraksjonen. Stor usikkerhet medfører at den økologiske effekten ikke kan vurderes og en føre-var tilnærming bør anvendes.

Nasjonale laksefjorder
Fjorddeponi med risiko for alvorlig forurensning i eller i randsonen av nasjonale laksefjorder bør ikke tillates.

Marine verneomåder
Sjødeponi for gruveavfall i marine beskyttede områder eller utenfor slike bør ikke tillates hvis deponering av gruveavfall kan medføre negativ påvirkning i beskyttede områder».

Les også: – Sjømatnæringen må ha førsteprioritet 02.12.2012
Les også: Vil vite mer om effekter av bergverk 05.10.2011