– For dårlig samarbeid mellom Norge og Russland

Fiskebåtredernes Forbund mener samarbeidet mellom Norge og Russland ikke fungerer tilfredsstillende.

- For fiskerne og rederiene fremstår et fiske i russisk sone som belastende og risikopreget. Nesten alle fartøy opplever ulike problemer i forbindelse med passering av sjekkpunkt, og vi har hatt tre-fire grunnløse oppbringelser av norske fartøy det siste halvannet år, skriver Fiskebåtredernes Forbund blant annet i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet.

Det melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) på sine nettsider.

Les også:Russland oppbrakte norsk tråler 22.08.2009

Fiskebåtredernes Forbund mener det er nødvendig å analysere hva årsakene til det dårlige forholdet kan være.

– En felles fiskeriforvaltning kan ikke fortsette å preges av frykt og tilfeldigheter, skriver Fiskebåt.

Russerne godtok ikke dokumentasjonen

Fiskebåtredernes Forbund tar i brevet utgangspunkt i at M/Tr ”Langøy” natt til lørdag ble brakt inn til Murmansk av russiske kontrollmyndigheter. Bakgrunnen for oppbringelsen ble fra russisk hold opplyst å være at fartøyet hadde fisket over sine tildelte fartøykvoter av hyse. Fra rederiets side ble både NRK melding og J-melding lagt fram som viste at fartøyet hadde fritt fiske innenfor totalkvoten, begge norskspråklig.

Russiske myndigheter godtok imidlertid ikke denne dokumentasjonen, og viste til at de ikke hadde mottatt noe varsel fra norske myndigheter som tilsa at fartøyet kunne fiske ubegrenset innenfor totalkvoten. Lørdag ettermiddag fikk fartøyet forlate Murmansk havn, etter at Fiskeri- og kystdepartementet og norsk utenrikstjeneste hadde bidratt til å avklare situasjonen, opplyser Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund mener det er nødvendig å analysere hva årsakene til det dårlige forholdet kan være. En felles fiskeriforvaltning kan ikke fortsette å preges av frykt og tilfeldigheter.

Kommunikasjonssvikt

– For få uker siden ”oppdaget” Fiskebåtredernes Forbund en uoffisiell oversettelse av en russisk forordning fra mars i år som ”ingen” kjente til, og som tilsynelatende ikke er sendt norske myndigheter og norsk fiskerinæring. Det er manglende informasjon om denne forordningen som har forvoldt de mange situasjonene ved sjekkpunkt i sommer, skriver Fiskebåt.

Denne helgen opplevde vi at russiske myndigheter ikke var informert om norske reguleringsendringer, selv om det er avtalt felles forvaltning, kontroll og informasjonsrutiner. Det er tilsvarende kommunikasjonsmangler, dog fra russisk side, som har medført oppbringelser tidligere, opplyser Fiskebåt.

– Dagens situasjon, der den norske flåten vegrer seg for å fiske i russisk sone, kan ikke fortsette. Det er åpenbart at norske og russiske myndigheter snarest må få på plass raske og operative prosedyrer for kommunikasjon ved reguleringsendringer som har betydning for fartøyene. Fiskebåtredernes Forbund ber om en orientering om hvilke varslingsrutiner som finnes mellom partene, og om rutinesvikt er årsaken til oppbringelsen av M/Tr ”Langøy”, uttaler Fiskebåtredernes Forbund.