– Aktørene må behandles likt

Fiskebåtredernes Forbund er generelt negativ til Fiskeri- og kystdepartementets distriktspolitiske prioriteringer gjennom flere tiår.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) er slett ikke sikker på at politikken har gitt resultater som ønsket, og ofte kan det være de aktørene som ønskes tilgodesett, som har blitt taperne, skriver organisasjonen i en høringsuttalelse.

Synspunktene kommer fram i en høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Deltakerloven, Havressursloven og Fiskeriforbudsloven, melder forbundet på sine nettsider.

– Ulike forhold mellom sør og nord

Fiskebåt skriver at departementets praksis blant annet medfører at nord-norske fiskebåtrederi vanskelig kan konkurrere med kjøp av sør-norske fartøy, fordi markedet og dermed pantesikkerheten svekkes om fartøyet flyttes fra Sør-Norge til Nord-Norge.

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til at det har skjedd en sterk knoppskyting til annen virksomhet i sterke fiskerimiljøer i Sør-Norge, mens dette har vært omtrent fraværende i Nord-Norge. Forbundet tror at mye av årsaken til dette kan være den sterke politiske styringen av fiskebåtrederiene i Nord-Norge, blant annet gjennom leveringsplikten.

Ønsker likebehandling

Fiskebåtredernes Forbund er generelt kritisk til politisk styring av nasjonalt eierskap til fiskefartøy, og mener at de enkelte aktørene må behandles likt uansett hvor de kommer fra i landet. Forbundet har forståelse for at det finnes sårbare fiskerisamfunn i Nord-Norge, men vil også understreke at det er mange sårbare fiskerimiljøer i Sør-Norge.

– Forbundet kan derfor ikke akseptere en fiskeripolitikk som innebærer at sør-norske rederier er utelukket fra å kjøpe nord-norske torsketrålere og ringnotfartøyer, eller omvendt, uttaler Fiskebåt.

– Ta utgangspunt i dagens kvoterettigheter

Fiskebåtredernes Forbund mener uansett at en distriktspolitisk styring av eierskapet til fiskerettighetene må ta utgangspunkt i hvordan kvoterettighetene er fordelt i dag, og hva som oppfattes som en politisk rimelig fordeling av rettighetene.

– Dette har Fiskeri- og kystdepartementet aldri forsøkt å gi noe klart svar på. Det kan for eksempel være vanskelig å finne noen fiskeripolitisk linje i at det skal være enklere å selge konvensjonelle havfiskefartøyer fra Nord-Norge til Sør-Norge, enn en torsketråler, uttaler Fiskebåt.

– Departementet bør avklare

Fiskebåtredernes Forbund mener at i den grad Fiskeri- og kystdepartementet vil opprettholde dagens politiske styring av tildelingen av ervervstillatelser til fiskefartøyer, er nødvendig å utfordre departementet til å gi uttrykk for hva departementet mener er en rimelig geografisk fordeling av fiskerettighetene i Norge.

Når dette er avklart, må eventuelt den politiske styringen av eierskapet til fiskerettighetene legges opp i forhold til denne målsettingen, og ikke overlates til en så tilfeldig og diskriminerende behandling som det næringen har vært vitne til de siste årene, mener Fiskebåt.

– For skjønnsmessige regler i dag

Fiskebåtredernes Forbund deler Fiskeri- og kystdepartementets vurdering av at dagens bestemmelse i deltakerloven i for stor grad åpner for avslag i saker hvor lovens vilkår ellers er oppfylt, og at bestemmelsens svært skjønnsmessige karakter skaper unødig usikkerhet for næringsaktørene.

Forbundet er derfor enig i at det kan være fornuftig å fastsette forskrift som nærmere angir hva som skal kunne begrunne et avslag, og da fortrinnsvis når distriktsmessige hensyn kan begrunne avslag.

Fiskebåtredernes Forbund ser det imidlertid ikke som noe fremskritt dersom Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til å forskriftfastsette dagens restriktive praksis med hensyn til salg av fartøy med torsketrål- og ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge.

Hvis det er dette som er departementets intensjon, så mener forbundet at departementet like gjerne kan avstå fra å fastsette en forskrift.