Anbefaler styrket beredskap i Barentshavet

Beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet bør styrkes før det settes i gang olje- og gassaktiviteter i stort omfang, mener Klif.

Olje- og energidepartementet har foreslått at til sammen 86 blokker i Barentshavet og Norskehavet skal utlyses i 22. konsesjonsrunde.

Olje- og energidepartementet har i den 22. konsesjonsrunden for norsk sokkel foreslått å lyse ut 72 blokker for utvinning av petroleum i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Miljøverndepartementet har bedt Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om en høringsuttalelse med miljøfaglige vurderinger. Alle blokkene som er foreslått utlyst er dekket av forvaltningsplaner.

Styrket beredskap

Klif påpeker at omfanget av foreslåtte blokker i Barentshavet er stort. En utlysning i et slikt omfang vil gi store utfordringer for beredskapen mot akutt forurensning.

– Etter vår mening må beredskapen styrkes og videreutvikles før den kan håndtere aktiviteter i et slikt omfang. Det vil gi bedre beredskap og trolig også redusere totalkostnadene, dersom det blir etablert et mer helhetlig og permanent beredskapssystem i Barentshavet, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif i en pressemelding.

– Trenger mer kunnskap

Klif påpeker at forvaltningsområdene i Barentshavet og Norskehavet fortsatt inneholder områder som ikke er kartlagt. Forskriften om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) inneholder krav om at det skal foretas grunnlagsundersøkelser før leteboring i nye områder, og i områder der det er påvist særlig sårbare miljøressurser.

– Det er mangelfull kunnskap om bunnfaunen for de fleste blokkene som er foreslått utlyst. Grunnlagsundersøkelser må derfor gjøres i god tid før planlagt oppstart av aktivitet. På den måten kan resultatene også brukes ved valg knyttet til for eksempel riggtype og teknologi, for å unngå skade på sårbar bunnfauna. Resultatene vil også påvirke hvilke krav det blir aktuelt å stille. Operatørene bør forvente at funn av for eksempel sårbar bunnfauna, også i Norskehavet, vil kunne medføre særskilte krav fra Klif, sier Signe Nåmdal.

Korallrev ved Eggakanten

En av de foreslåtte blokkene i Norskehavet ligger ved Eggakanten, hvor det generelt er stor biologisk produksjon og stort biologisk mangfold.

– Det er i forvaltningsplanen for Norskehavet stilt krav om at nye utvinningstillatelser på Eggakanten skal kartlegge mulige korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn som kan bli berørt ved petroleumsaktivitet i de aktuelle blokkene. Dette skal sikre at disse ikke skades av aktiviteten, sier direktør Ellen Hambro og avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

– Tromsøflaket er verdifullt

Klif peker også på at Tromsøflaket er vurdert som særlig verdifullt og sårbart, fordi det er et viktig gyte-, oppvekst- og beiteområde for flere fiskearter. Forvaltningsplanen for Barentshavet har et overordnet mål om at aktiviteter i slike områder skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller biologiske mangfold. Miljøkravene Klif stiller vil gjenspeile de overordnede målene i forvaltningsplanen.

Tre foreslåtte områder i Barentshavet ligger nær viktige områder for sjøfugl ved Bjørnøya. Det er ikke satt restriksjoner for disse blokkene i forvaltningsplanen, men Klif gjør oppmerksom på at det er viktig å vurdere sjøfugl i området under planleggingen av eventuell aktivitet.