Ålegrasenger kan få ekstra beskyttelse

Ålegraseng er første marine naturtype som Direktoratet for naturforvaltning foreslår som «utvalgt naturtype». Også høstingsskog kan få en ekstra beskyttelse.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår å gi to naturtyper spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.

Utryddelsen av arter blir ansett som en av de viktigste og største miljøtrusler verden står overfor. Globalt er det påvist at arter har dødd ut i stadig høyere tempo i løpet av de siste tiårene. Den viktigste årsaken antas å være endringer i naturtyper og leveområder for planter og dyr som følge av inngrep, arealbruk og innføring av nye driftsformer blant annet i landbruket, fremholder DN i en pressemelding.

Les også: Ålegras - Havets grønne enger 18.07.2011

– Viktig for mangfoldet

Ålegraseng er foreslått fordi det er knyttet internasjonale forpliktelser til å ta vare på undervannsenger med ålegras, dette da de er tilholdssted for mange små og store organismer.

Flere studier fra Skagerrakkysten har sammenliknet flora og fauna i ålegrasenger med tilsvarende nærliggende habitater som tang og tare. De viser at det er en del felles arter, men noen er spesifikke og finnes kun i ålegrasengene. Dette betyr at ålegraset er viktig som habitat, og at det ikke kan erstattes av andre habitater med tanke på å ivareta mangfoldet i plante- og dyrelivet langs kysten, fremholder DN.

Ålegraset har en viktig økologisk funksjon som skjulested og næringsområde for flere arter fisk, det vil si leveområde for liten stasjonær fisk, som både formerer seg og vokser opp i ålegrasenga. Den er også viktig som matfat for rovfisker utenfor enga og fordi graset i tillegg bidrar til gunstige miljøforhold i grunne sjøområder, mener DN.

– I Norge er ålegrasenger særlig utsatt for menneskelige aktiviteter. Mennesker liker å oppholde seg i sjøkanten, men bygging av for eksempel småbåthavner kan være uheldig for ålegrasenger. Ved å ta vare på ålegrasengene tar vi også vare på de skjøre økosystemene, sier seksjonsleder Eva Degrè i DN.

Forslagene skal nå ut på høring og fristen for å uttale seg er 1. september 2012.

Mer om utvalgte naturtyper

  • Naturmangfoldlovet åpner for å peke ut såkalte prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Dette er en status som skal gi økt beskyttelse for de mest truede og sårbare delene av norsk natur, og spesielt der andre tiltak ikke vil være nok.
  • Reglene for utvalgte naturtyper handler om bærekraftig bruk, og innebærer ikke forbud mot inngrep i forekomster av naturtyper. Poenget er at hensynet til naturtypene skal vektlegges, slik at de ikke forringes.
  • Statusen innebærer at artene og naturtypene skal få økt beskyttelse.
  • Det utarbeides egne forskrifter som skal regulere aktiviteter og inngrep som kan skade naturtypene og de prioriterte artene.
  • Det er regjeringen som peker ut prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Til nå er åtte arter prioriterte og fem naturtyper utvalgte. (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning).