Foreslår endringer i leveringsplikten

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Regjeringen foreslår blant annet å innføre kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg.

– Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten. Jeg vil derfor sende på høring forslag som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes, og som sammen med andre tiltak kan bedre lønnsomheten i fiskeindustrien, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Det har gjennom det siste året vært mye diskusjon om ordningen med leveringsplikt for en del torsketrålere. Denne ordningen skal sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland skal få tilgang på råstoff av torsk og hyse, særlig i deler av året da kystflåten ikke leverer særlig mye fangst.

Regjeringen vil sende på høring forslag til endringer i forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, for å bringe ordningen nærmere intensjonen slik den var før 2003, samtidig som man beholder den sekundære leveringsplikten til regionen, heter det i pressemeldingen.

Forslag om kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap

Det vil bli sendt på høring et forslag om å innføre en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg. For å styrke samhandlingen mellom fartøyet og anlegget, vil regjeringen også sende på høring et forslag om å sette en tidsfrist for forhåndsinnmelding til Norges Råfisklag før levering av fangst.

– Selskapenes forpliktelser, herunder leveringsplikten til anlegg og regioner, står fast. Regjeringa arbeider for at den fisken som har leveringsforpliktelser knyttet til seg i større grad skal komme fiskeindustrien den er ment for til gode, sier Berg-Hansen.

– Vil sikre råstoff hele året

Berg-Hansen understreker at det ikke er tilstrekkelig å utelukkende se på leveringsforpliktelsene. En viktig årsak til at fiskeindustrien, særlig innen filet, sliter med lønnsomheten er en ujevn tilgang på råstoff gjennom året.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sikre fiskeindustrien mer råstoff gjennom hele året. Regjeringen vil derfor videreføre og forsterke bifangstordningen, og se nærmere på om ordningen for levendelagring av villfanget fisk også kan forsterkes og gjøres enklere, sier Berg-Hansen.

– Jeg mener at disse endringene vil bidra til at formålet med leveringsplikten oppnås bedre, nemlig å sikre fiskeindustrien tilstrekkelig med råstoff. Nå skal vi lytte nøye til de innspillene vi får før vi konkluderer endelig, sier fiskeri- og kystministeren.

Les også: – En foreldet politikk 22.06.2012