– En foreldet politikk

Fiskebåtredernes Forbund advarer mot regjeringens forslag om kjøpsplikt for landanlegg ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg.

– Fiskebåt vil sterkt advare mot en politikk som pålegger rederiene å levere råstoff til en fiskeindustri som ikke er konkurransedyktig, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, i en kommentar til Fiskeri- og kystdepartementets forslag om å innføre kjøpsplikt i leveringspliktordningen for torsketrålere.

Les også: Foreslår endringer i leveringsplikten 22.06.2012

Han fremholder at fiskeindustrien bare kan drive lønnsom produksjon av en begrenset andel av fangstene, og at rederiene og industrien må få frihet til å disponere råstoffet på en måte som sikrer lønnsomheten og arbeidsplassene.

Blir Regjeringens forslag gjennomført, vil det låse råstoff til bestemte regioner og bedrifter, motvirke nødvendige omstillinger og svekke de bedrifter og næringsstrukturer som har livets rett, påpeker Maråk.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft gjør det også politisk gunstig å gjennomføre nødvendige strukturendringer i norsk fiskeindustri nå, mener Maråk.

Maråk fremholder videre at offentlige støtteordninger og politisk styring for å oppnå en kortsiktig politisk gevinst gjennom ordninger som leveringsplikt og ferskfiskbonus, vil motvirke og forsinke nødvendige omstillinger i fiskeindustrien. Omstillinger han mener er helt nødvendige i et «oljesmurt» Norge, med økene konkurranse om arbeidskraften også langs kysten i Nord-Norge.

– Skal bestemte regioner prioriteres, bør dette gjøres med bruk av generelle positive virkemidler for regionen, for eksempel skatte- og avgiftspolitikken, FoU og infrastruktur. Ikke tvangstiltak som leveringsplikt, sier Audun Maråk.

Maråk fremholder at en sterkere kobling mellom fangstrettigheter og produksjonsleddet ikke løser de fundamentale konkurranse- og lønnsomhetsutfordringene fiskeindustrien sliter med. Han oppfordrer regjeringen til å legge forslaget om endringer i leveringsplikten i skuffen, og etterlyser generelle positive virkemidler for å gjøre norsk fiskeindustri mer lønnsom.

Maråk mener at verdifulle helårs arbeidsplasser på sjøen kan gå tapt ved en innskjerping av leveringsplikten, og at resultatet vil bli redusert lønn for de fiskerne som blir rammet av en slik kortsiktig politikk.