Rio+20: Havet i verdens søkelys

Delegasjoner fra rundt 150 stater har blitt enige om forslag til en slutterklæring fra FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling, Rio+20.

Erklæringen er ferdigforhandlet og ble vedtatt i Rio de Janeiro 20. Juni 2012.

Erklæringen fastslår blant annet at matsikkerhet og ernæring er en global utfordring og det er enighet om å øke matproduksjonen på en mer bærekraftig måte. Erklæringen vektlegger også betydningen av fiskeri- og akvakultur for å sikre både nok mat og ernæringsmessig riktig mat til verdens befolkning. Det er første gang havet har blitt gitt denne oppmerksomheten i slike forhandlinger, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Det har vært viktig for Norge å løfte frem sjømatens betydning og potensial for å bli en enda viktigere matkilde til en voksende verdensbefolkning. Havet utgjør 70 prosent av jordas overflate, men står for bare to prosent av matproduksjonen. I tillegg gir sjømat nye økonomiske muligheter gjennom en bærekraftig bruk av marine naturressurser, sier statssekretær Kristine Gramstad, som deltar i Norges delegasjon til Rio +20.

Betydningen av bærekraftig forvaltning og bruk av havene understrekes i erklæringen, blant annet gjennom å fokusere på aktuelle miljøutfordringer med vekt på en føre-var og økosystembasert-tilnærming. For sjømatnasjoner er dette viktig fordi havet som område for matproduksjon påvirkes av faktorer som klimaendringer og forurensning, fremholdes det i meldingen fra departementet.

Betydningen av FNs havrettskonvensjon for bærekraftig utvikling understrekes, samtidig som alle parter oppfordres til å implementere sine forpliktelser under konvensjonen fullt ut.

– Norske interesser er godt ivaretatt gjennom teksten, uttaler Kristine Gramstad.