Vil styrke tilgangen på fersk torsk

Trålere og konvensjonelle havfiskefartøy får høsten 2012 anledning til å delta i en særlig bonusordning. Målet er å øke de samlede leveransene av fersk fisk.

Og konvensjonelle kystfiskefartøy over 21 meter er tildelt et eget bifangstkvantum, melder Fiskeridirektoratet, som nå har fastsatt nærmere regler for deltakelse i de to ordningene.

Bakgrunnen og målet er å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten for å opprettholde aktivitet i fiskeindustrien langs kysten. Ordningen er i følge fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innført som en del av regjeringens ferskfiskstrategi, opplyser Fiskeridirektoratet.

Ny bifangstordning for konvensjonelle kystfartøy over 21 meter

Fra og med mandag den 3. september 2012 kan konvensjonelle kystfiskefartøy over 21 meter ha inntil 30 prosent bifangst av torsk ved landing, såfremt all fangst leveres fersk. Bifangsten regnes ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59.

Fartøy som har igjen av torskekvote, skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger 30 prosent på ukebasis.

Uavhengig av bifangstbregningen på ukebasis kan andelen torsk ikke utgjøre mer enn inntil 50 prosent ved landing, med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår, inndras hele torskefangsten, presiserer Fiskeridirektoratet.

Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten. Ordningen tilsvarer bifangstordningen for fartøy under 21 meter.

Bonusordningen for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere

Bonusordningen for konvensjonelle havfiskefartøy og for trålere starter opp den 3. september 2012.

For å kunne delta på ordningen, må fartøyene melde seg på til Fiskeridirektoratet på paamelding @ fiskeridir.no innen mandag 27. august, opplyser direktoratet. Liste over påmeldte fartøy vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Fartøy som melder seg på bonusordningen må i sin påmelding oppgi informasjon om følgende: organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, eier og kontaktinformasjon.

Det er av gruppekvoten satt av 630 tonn til havfiskefartøy og 2 422 tonn til trålerne på bonusordningen. Kvantum avskrives fortløpende og så langt avsetningen rekker.

Både konvensjonelle havfiskefartøy og trålere gis et kvotetillegg som bare kan leveres ferskt. For havfiskefartøy settes det en øvre grense per fartøy på 25 tonn torsk rund vekt, mens det for trålere settes en øvre grense per fartøy på 85 tonn torsk rund vekt.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket på bifangstordningen og bonusordningen når kvantumet er beregnet oppfisket, opplyser direktoratet.