Status for følgeforskningsprosjektet

Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet rapporterer om status for følgeforskningsprosjektet om skremmeadferd hos fisk.

Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger tirsdag 25. august for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeadferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009, går det frem av en felles melding.

Følgeforskningsprosjektet er finansiert av OD og gjennomføres av Havforskningsinstituttet, og det har en kostnadsramme på ca 25 millioner kroner. Prosjektet skal gi svar på i hvilken grad fisk skremmes av seismikk og hvor lenge en slik effekt varer. Feltfasen av følgeforskningen går nå mot slutten.

Det er gjennomført en omfattende og meget vellykket datainnsamling i flere perioder for å kartlegge storskala fiskefordeling, fiskeatferd og lydutbredelse i seismikkområdet og i et nærliggende kontrollområde. Det er likeledes gjennomført omfattende, kontrollerte fiskeforsøk med garn og line med innleide kystfiskebåter. Samlet har dette gitt gode data på sild og kolmule og på bunnfiskartene blåkveite, uer, sei og hyse.

– Solid datagrunnlag

Datagrunnlaget som er fremskaffet i følgeforskningsprosjektet vurderes som solid, og tilstrekkelig til å gi grunnlag for vitenskapelige konklusjoner om skremmeeffekt på fisk som følge av den seismiske datainnsamlingen i området.

Senest 1. mars 2010

Det betydelige datamateriale som er samlet inn skal nå igjennom grundige analyser før resultatene kan offentliggjøres. Endelig rapport fra prosjektet skal leveres Oljedirektoratet senest 1. mars 2010.