Støtte til elektronisk oppslagsverk om torsk

Utenriksdepartementet støtter et norsk-russisk samarbeidsprosjekt ved Høgskolen i Bodø, som skal utvikle et elektronisk oppslagsverk om torsk.

Utenriksdepartementet bevilget 25. august 2009 1,6 millioner kroner over en periode på tre år, til et prosjekt ved Høgskolen i Bodø, som skal bidra til økt kunnskap i Norge og Russland om den norsk-russiske torskestammen i arktiske farvann.

– Kunnskap står sentralt i regjeringens nordområdesatsing. Samarbeid med Russland likeså. Dette prosjektet bidrar til viktig kompetanseutvikling innen bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Gjennom tilskuddsordningen Barents 2020 støtter UD opp om regjeringens nordområdesatsing. Ordningens formål er å bidra med støtte til prosjekter som bygger kompetanse og produserer kunnskap i, om og for nordområdene.

Norsk-russisk samarbeid

Prosjektet heter "Utvikling av oppslagsverk for bruk innen miljøstudier, forskning og høyere utdanning i Russland og Norge, og med undertittelen Histologi og normalstruktur hos torsk 2009 - 2011".

Utenriksdepartementet har gitt søkerne 1,6 mill. kroner av de totalt 2,3 mill. kroner som samarbeidspartnerne Høgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Murman Marine Biological Institute og Murman State Technical University skal bruke på å utvikle oppslagsverket, melder Høgskolen i Bodø.

Gjennom prosjektet vil det utvikles en lærebok og oppslagsverk innenfor histologi og normalstruktur for den norsk-arktiske torskestammen. Arbeidet vil benyttes til kompetanse-utvikling og undervisning ved høgskoler og universiteter i Norge og Russland, eventuelt også i andre land, opplyser UD.

– Dette gir oss muligheten til å utvikle prosjektområdet og det nasjonale og internasjonale samarbeidet med Russland, sier førsteamanuensis Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø, til høgskolens nettside.

Ottesen opplyser at oppslagsverket om torsken skal være elektronisk tilgjengelig for brukerne.

Studerer normal torsk

Prosjektforslaget er en oppfølging og videreføring av samarbeid mellom Murman Marine Biological Institute (MMBI), Murman Technical University (MSTU) og Høgskolen i Bodø (HBO) som ble etablert i 2007 innen studier av normalutvikling av organer hos torsk med vekt på gonader i ulike utviklingstrinn, sier Oddvar Ottesen.

Oppslagsverket skal gi kunnskap som kan være viktig for studier av torsk i oppdrett og naturlige bestander i nordlige og arktiske farvann.

– Oppslagsverket om normalstruktur hos torsk er viktig i forbindelse med studier av for eksempel, negative miljømessige påvirkninger på normalutviklingen hos torsk i undersøkelser og studier av torsk i oppdrett, så vel som studier i ville populasjoner, sier Ottesen.