Strammer inn leveringsplikten for torsketrålerne

Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke både tilbudsplikten og bearbeidingsplikten, samt innføre kjøpsplikt for tilbudspliktig torsk og hyse.

– Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes. Dette er for å bringe ordningen nærmere intensjonen slik den var før 2003, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Ordningen med leveringsvilkår for torsketrålerne skal sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland skal få tilgang på råstoff av torsk og hyse, særlig i deler av året da kystflåten ikke leverer særlig mye fangst.

– Jeg mener at disse endringene vil bidra til at formålet med leveringsplikten oppnås bedre, nemlig å sikre fiskeindustrien tilstrekkelig med råstoff. Nå skal vi lytte nøye til de innspillene vi får før vi konkluderer endelig, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Drøfter alternative endringer

Departementet drøfter i høringsnotatet alternative endringer i reglene for leveringsplikt, og noen endringer som innebærer nye regler i forskriften.

I høringsnotatet blir det bedt om synspunkt på ulike modeller og løsningsforslag, og departementet ber om å få innspill på både ulike prosentsatser på alle elementene nevnt under og på totalløsning. En mulig modell som tar opp i seg de maksimale endringene som blir drøftet i høringsnotatet vil gi en slik endring:

  • Tilbudsplikten økes fra 80 prosent av torsk og 60 prosent av hyse, til 100 prosent av fartøyet sin fangst av torsk og hyse, for begge fiskeslag nord for 62° N.
  • Innføring av kjøpsplikt for 70 prosent av tilbudspliktig torsk og hyse, når det er sammenfallende eierskap til fartøy med leveringsplikt og tilgodesett landanlegg. En slik kjøpsplikt vil være et nytt element i ordningen med leveringsplikt.
  • Bearbeidingsplikten økes fra 70 prosent til 90 prosent av torsken som blir kjøpt av primært eller sekundært tilgodesett anlegg, og utvidet til også å omfatte hyse med samme prosentsats.

I tillegg ber departementet om synspunkter på følgende:

  • Reglene i forskriften om leveringssted for fangst omfattet av leveringsplikt foreslås endret slik at når tilgodesett anlegg har kjøpsplikt, skal fangsten losses fra leveringspliktig fartøy direkte til anlegget.
  • Det åpnes for at myndighetene kan godkjenne fleksibilitet innenfor samme fylke mellom anlegg med samme eier for å gi rom for spesialisering av anleggene, og å utnytte mer av råstoffet. For å få en slik godkjennelse er det en forutsetning at eieren på hvert tilgodesett anlegg kan vise at aktiviteten blir opprettholdt på minimum det omfanget som den fangsten anlegget er tilgodesett med gjennom leveringsvilkår gir grunnlag for.
  • Det foreslås innført en ny regel om at fartøy med leveringsplikt skal melde fangsten til salgslaget minst 48 timer før landing, og primært tilgodesett anlegg får en svarfrist 24 timer før forventet landing.
  • Det foreslås innført en ny regel om at når det er flere interesserte kjøpere til en fangst, skal salgslaget kunne prioritere på grunnlag av hvilket produkt kjøperen vil nytte råvarene til slik at den mest arbeidsintensive produksjonen først blir tilgodesett.
  • Det foreslås innført en ny regel i reguleringsforskriften for fiske etter torsk, hyse og sei om at trålere som lander leveringspliktig fangst fersk, skal få en lavere avregningsfaktor i forhold til kvote for å stimulere til slik levering.