Ny organisering av Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen.

Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Ny organisasjon skal blant annet styrke departementets arbeid med industri- og markedspolitikk og samle ansvaret for arbeidet med kystsaker i en avdeling. Utviklingssamarbeid som skal legge til rette for bærekraftig fiskeriforvaltning i andre land, er også et område som skal få større oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fire avdelinger

Fiskeri- og havbruksavdelingen: Avdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa. Avdelingen har ansvar for regulering av fiskeriene og havbruksnæringa og for å sikre økonomisk bærekraftige næringer innenfor en miljømessig bærekraftig ramme.

Sjømatavdelingen: Porteføljen til sjømatavdelingen omfatter sjømatindustrien, sjømatprofilering, forbrukerhensyn og markedsadgang. Styrkingen av departementets arbeid med industri og marked er et vesentlig premiss for den nye organiseringen.

Kyst- og miljøavdelingen: Avdelingen har ansvar for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Oljevern og forebyggende sjøsikkerhet ligger under denne avdelingen.

Avdeling for forskning, styring og administrasjon: Når det gjelder departementets arbeid med statsbudsjettet, etats- og eierstyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, vil det ligge under avdeling for forskning, styring og administrasjon. Avdelingen har også ansvar for departementets politikk for nye marine næringer og et overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i sektoren.