Hever kvotetaket til 5 kvotefaktorer

Regjeringen vedtok i statsråd fredag å heve kvotetaket for torsk og hyse for konvensjonelle havfiskefartøy fra 3 til 5 kvotefaktorer.

Forslaget om å heve kvotetakene i den konvensjonelle havfiskeflåten har sitt utspring i den svake lønnsomheten i fartøygruppen de siste årene. De fleste fartøyene i gruppen er i dag fullstrukturerte (nådd kvotetaket), noe som hindrer videre bruk av strukturordningen.

Fiskeri- og kystdepartementet sendte den 30. mars 2012 ut høringsnotat med høringsfrist 25. mai 2012. Høringsnotatet omhandlet et forslag om å heve kvotetakene for torsk og hyse fra 3 til 5 kvotefaktorer i strukturkvoteordningen for konvensjonelle havfiskefartøy. I tillegg ble det bedt om innspill til et alternativt forslag om heving av kvotetakene til 4.

Dårlig lønsomhet

Det har over tid vært presset på fra fiskeriorganisasjonene, både ved Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes forbund for å få hevet kvotetakene for torsk og hyse i den konvensjonelle havfiskeflåten fra 3 til 5 kvotefaktorer. Fiskebåtredernes forbund har tidligere uttrykt at de er kjent med at det ikke er aktuelt med en gjennomgripende endring i strukturpolitikken, men at det for denne gruppen er et akutt behov for utvidede strukturmuligheter.

Og landsstyret i Norges Fiskarlag vedtok i vår å be regjeringen legge til rette for økt driftsgrunnlag og åpne for at fartøy kan ha fem og ikke bare tre kvoter for torsk og hyse i havfiskeflåten. Landsstyret fryktet at dagens politikk skulle stanse fornyingen og føre til mannskapsflukt.

Les også: Fiskarlaget krever høyere kvotetak 07.03.2012

Autolineflåten

De konvensjonelle havfiskefartøyene er de fartøyene som er tildelt deltakeradgang etter forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften) §§ 8 og 9. Per i dag er det totalt 35 fartøy i gruppen (som ofte omtales som autolinegruppen eller banklinegruppen), hvorav to i Finnmark og resten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Samtidig med økning av kvotetaket, ble forskriften også endret slik at et rederi kan ha 15 prosent av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag, mot tidligere 10 prosent.

Forskriftsendringen trer i kraft straks.