Enighet om utvidet havnestatskontroll

NEAFC har oppnådd enighet om utvidet havnestatskontroll i Nordøst-Atlanteren.

Årsmøtet for 2012 i den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) ble avholdt 12.-16. november i London. NEAFC vedtok blant annet nye tiltak for å beskytte sårbare marine økosystem mot bunnfiske, og partene ble enige om å utvide systemet for havnestatskontroll til også å omfatte landinger av fersk fisk.

NEAFC har vært en pådriver i arbeidet med havnestatskontroll for å bekjempe ulovlig, uregistrert og uregulert fiske, og enigheten om å utvide havnestatskontrollen er et nytt viktig steg, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Årsmøtet vedtok også flere justeringer av regelverket som angår kontroll av fiskeaktivitet og fangstrapportering. Kommisjonen vil arbeide videre i 2013 med å tilpasse NEAFC- regelverket til FAO- avtalen om havnestatskontroll. Canada, New Zealand og St. Kitts and Nevis fornyet sine statuser som samarbeidende ikke-medlemmer av NEAFC.

NEAFC har i løpet av de siste årene etablert et relativt omfattende regelverk for å beskytte sårbare økosystem, inkludert stengning av store områder for bunnfiske. På bakgrunn av en gjennomgang av tiltakene tidligere i år ble det konkludert med at regelverket er i samsvar med relevante resolusjoner og anbefalinger fra generalforsamlingen i FN og FAO.

Under årsmøtet ble de stengte områdene ved Rockall og på Hattonbanken utvidet, og et område på Edorabanken ble lukket for bunnfiske. I tillegg ble terskelverdiene for sammenstøt med koraller og svamp halvert, og er nå på 30 kg korall og 400 kg svamp.

Årsmøtet besluttet samtidig å gjøre enkelte forbedringer og klargjøringer i regelverket forut for neste årsmøte. Kommisjonen vil i 2013 videreføre det gode samarbeidet med OSPAR (miljøkonvensjonen for nordøst-Atlanteren) om områdeforvaltningen i Nordøst-Atlanteren.

For kolmule og norsk vårgytende (NVG) sild vil regulering av fisket i internasjonalt farvann kunne fastsettes gjennom postavstemming så snart det blir konkludert i kyststatsforhandlingene. Tilsvarende som i 2010 og 2011 ble det vedtatt en ad-hoc regulering av makrellfisket i internasjonalt farvann for 2013. På bakgrunn av en positiv utvikling i bestanden av snabeluer i Norskehavet vedtok kommisjonen en kvote på 19 500 tonn i internasjonalt farvann i 2013. Dette er godt innenfor anbefalingen fra ICES.

NEAFC er en regional fiskeriforvaltningsorganisasjon som har ansvar for fiskeri- og områdeforvaltning i internasjonalt farvann i Nordøst- Atlanteren. Norge, EU, Russland, Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) og Island er medlemmer av organisasjonen.