Påbudt skipsrapporteringssystem i Barentshavet

Norge og Russland fikk 28. november gjennomslag i FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å opprette et påbudt skipsrapporteringssystem i Barentshavområdet (Barents SRS).

– Dette vil styrke sjøsikkerheten ytterligere i de nordlige havområder, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Skipsrapporteringssystemet vil tre i kraft 1. juni 2013, og har utspring i en avtale om sjøsikkerhet fra 2006 mellom Norge og Russland.

Systemet vil gi norske og russiske operative myndigheter økt detaljkunnskap om skipstrafikken i området, og dermed bidra til en tidligere varsling av trafikk som krever særlig oppmerksomhet.

Barents SRS vil også øke servicenivået overfor skipstrafikken, og bidra til å sikre at skip innehar nødvendig informasjon og data som er påkrevd for sikker navigasjon i området, heter det i meldingen fra departementet.

Dette er det første IMO-godkjente skipsrapporteringssystemet i verden som ikke krever verbal kommunikasjon.