Norge og EU enige om fiskekvoter for 2013

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Norge og EU har undertegnet fiskeriavtale for 2013.

Avtalen, som ble undertegnet fredag 18. januar, innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann. Norge og EU er også blitt enige om økt innsats mot utkast.

– Jeg er tilfreds med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2013. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har i fellesskap tatt nye steg for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Kontroll av fiskeriene er en sentral del av samarbeidet mellom Norge og EU, og partene er enige om at dette skal videreføres i 2013.

- Fiskeriforhandlingene med EU omfatter flere vanskelige elementer, men det har i år vært et godt samarbeidsklima og vi har fra begge parter vist stor vilje til å finne løsninger. Avtalen for 2013 forsterker ytterligere det konstruktive og tette samarbeidet vi i de siste årene har utviklet med EU på fiskeriområdet, og alt ligger nå til rette for at dette kan videreutvikles i årene fremover, sier Berg-Hansen.

Tiltak mot utkast

Norge og EU er blitt enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal samle og systematisere utviklingen av mer selektive fiskeredskaper. Her skal eksperter og næringen sette seg sammen for å vurdere hvilke muligheter som finnes.

– Jeg håper arbeidet vil bidra til et enda bedre beskatningsmønster som kan redusere utkast, sier fiskeri- og kystministeren.

Bestandssituasjonen

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig, men vurderingene fra havforskerne er mer positive nå enn tidligere. Kvoten på torsk er satt til 26 475 tonn. Kvoten til Norge blir 4501 tonn, opplyses det i meldingen.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 478 000 tonn. Dette er i tråd med føre var prinsippet. Det innebærer en økning på 18 prosent fra 2012. Den norske kvoten er på 138 620 tonn.

Seibestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Partene følger forvaltningsplanen og kvoten for 2013 er satt til 91 220 tonn, en økning fra 79 315 tonn. Den norske kvoten er 47 434 tonn.

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland er noe redusert, men tilsvarende økt i EU-farvann. Bunnfiskkvoten i EU-sonen er videreført. EUs torskekvote i Norges økonomiske sone i Barentshavet blir 18 202 tonn i 2013.

Partene ble også enige om makrellkvoter for 2013. Norges makrellkvote blir 153 597 tonn, og EUs makrellkvote blir 336 285 tonn for 2013, heter det videre i meldingen.

Forvaltningsplaner

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Det er blant annet etablert forvaltningsplaner for fellesbestandene sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning.

– Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning, og bidra til stabile rammebetingelser for næringen. Vi vil arbeide videre med utvikling av forvaltningsplaner i 2013, sier fiskeri- og kystministeren.

Kvotebytte

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte.

– Byttebalansen er en utfordring på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige og reelle kvoter for norske fiskere i EUs farvann for kvoter interessante for norske fiskere. Vi har likevel klart å finne en akseptabel balanse, sier Berg-Hansen.