Verdinedgang i pelagisk sektor

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Lavere priser førte til et kraftig fall i verdien av makrellfangster i 2012.

Det fremgår av Fiskeridirektoratets kartlegging av kvantum og verdi av norske fiskerilandinger for i fjor. I 2012 landet norske fiskere over 2,1 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av like i overkant av 14 milliarder kroner.

Dette er en nedgang i både landet kvantum og førstehåndsverdi av landet fisk fra 2011, etter at bransjen i samme år hadde den høyeste førstehåndsverdien av landet fisk siden 2001 målt i 2011-kroner. Verdien for 2012 ligger likevel over både 2009 og 2010 i verdi, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nylig lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2009 til 2012. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene og verdien er utbetalt verdi til fisker.

Fortsatt ligger 19 000 tonn fisk på lager og rundt 80 prosent av dette er torsk, hyse og sei. Dette betyr at totalverdien spesielt på torskesektoren vil øke når fangsten fra lager blir omsatt.

Kraftig verdinedgang i pelagisk sektor

Etter at pelagisk sektor opplevde en stor verdiøkning fra 2010 til 2011, snudde dette til en nedgang på 20 prosent i 2012.

Det ble ilandbrakt 10 prosent mindre pelagisk fisk enn året før, og den kraftige endringen i totalverdi skyldes i hovedsak nedgang i prisen på makrell. Gjennomsnittsprisen på makrell sank med hele 40 prosent fra 12 kroner i 2011 til 7 kroner i 2012.

Sild, som er den andre store hovedarten innen pelagisk sektor, hadde derimot en positiv utvikling med en økning i gjennomsnittsprisen på 10 prosent.

Torskesektoren igjen størst

I 2011 passerte pelagisk sektor torskesektoren i totalverdi selv om begge hadde styrket seg fra året før. I 2012 har torskesektoren igjen passert pelagisk sektor i verdi, selv om 15 000 tonn torskefisk fremdeles ligger usolgt på lager.

Det er likevel nedgang i totalverdien i torskesektoren og dette skyldes i stor grad en nedgang i gjennomsnittlig torskepris på 10 prosent. Denne nedgangen i pris kommer samtidig som en har hatt en formidabel økning i landing av torsk de senere år. Fra 2009 har økningen vært på 46 prosent.

Nedgang i kongekrabbefisket

Nedgangen i landinger av kongekrabbe har fortsatt i 2012. Dette skyldtes i hovedsak nedgang i det frie fisket etter kongekrabbe.

Fra 2011 til 2012 har landinger av kongekrabbe gått ytterligere nedover samtidig som gjennomsnittsprisen har stabilisert seg. Den steg fra 46 kroner til 85 kroner fra 2010 til 2011 og havnet på 81 kroner i 2012.

Leppefisk

Gruppen «Annen og uspesifisert fisk» har hatt en stor økning i førstehåndsverdi av landingene. I denne kategorien finner en leppefisk. Førstehåndsverdien har blitt mer enn tredoblet fra 2009 til 2012, selv om kvantum av omsatt fisk er nesten det samme. Dette skyldes gode priser på leppefisk grunnet stor etterspørsel fra oppdrettsnæringen siste årene.