Nedgang i fangstmengde og verdi

Norske fartøy leverte knapt 1,4 millionar tonn fisk og skaldyr første halvår i år, vel 4 prosent mindre enn i første halvår 2008.

Førstehandsverdien av fisket gjekk ned med nær 13 prosent frå same perioden i fjor. Det syner tal Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Det var størst nedgang i fangstane av kolmule og tobis, medan fangstane av lodde, augepål og blåkveite auka.

Det blei fiska 483 000 tonn sild første halvår 2009, om lag det same som i første halvår 2008. Førstehandsverdien auka med 13 prosent, til 1,1 milliardar kroner. Sildefangstane utgjorde 34 prosent av den totale fangstmengda og 20 prosent av den totale førstehandsverdien.

Sterk nedgang i verdi av torskefangst

Sjølv om førstehandsverdien for torskefangsten minka med 33 prosent frå første halvår 2008 til første halvår 2009, heldt torsken posisjonen som viktigaste arten målt i førstehandsverdi. Fangsten var på 157 000 tonn, om lag 3 prosent mindre enn første halvår 2008. For første halvår i år tilsvarar dette 34 prosent av den totale førstehandsverdien og 11 prosent av den totale fangstmengda.

Loddefangsten auka kraftig, frå 40 000 tonn første halvår 2008 til 230 000 tonn første halvår i år, og utgjorde 17 prosent av den totale fangstmengda. Ei årsak til den store auken er at det i 2009 igjen blei tillate med loddefiske i Barentshavet.

Fangsten av kolmule gjekk ned med 45 prosent, til 219 000 tonn, og utgjorde 16 prosent av den totale fangstmengda.

Av den totale fangstmengda gjekk 72 prosent til konsum, medan 28 prosent gjekk til mjøl, olje og anna. Tilnærma all fangst av tobis, 79 prosent av kolmulefangsten og 33 prosent av loddefangsten gjekk til industrien i første halvår 2009.

Fangstmengd og -verdi av dei viktigaste fiskeslaga. 1. halvår 2008-2009
 
 Tonn rund vekt1 000 kroner
 2008*2009*2008*2009*
 

I alt

1 447 444

1 384 719

6 142 732

5 365 076

Torsk

161 642

157 253

2 751 211

1 848 023

Hyse

37 788

36 782

323 640

261 792

Lange

9 613

8 845

110 188

87 541

Sei

137 105

123 611

774 208

732 866

Blåkveite

3 109

4 388

48 202

80 792

Uer

3 086

3 884

23 309

27 654

Lodde

39 927

230 094

95 364

363 606

Augepål

2 139

4 027

1 931

5 194

Kolmule

397 728

218 676

400 153

303 833

Tobis

81 553

27 418

94 434

40 414

Sild

481 814

482 781

962 814

1 084 221

Annan fisk1

80 104

74 781

330 738

288 179

Reke

11 832

12 179

226 535

240 961

 
1 Medrekna skaldyr og skjel.

Fangstmengd og -verdi, etter bruken av fangsten. 1. halvår 2009*

 
 Tonn rund vekt1 000 kroner
 

I alt

1 384 719

5 365 076

Konsum

1 000 179

4 916 611

Mjøl og olje

376 136

445 596

Dyrefôr, fiskefôr, agn og anna

8 404

2 869