Global FN-avtale mot ulovlig fiske

I forhandlinger i FNs matvareorganisasjon FAO, er det nå blitt enighet om en global og bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket.

– Vi har fått bukt med det meste av svartfisket i våre egne farvann. Avtalen er en milepæl i denne kampen. Blant annet gir den global anerkjennelse av svartelisting av piratfartøy, og legger opp til at fisk ikke landes i havn hvis ikke fartøyenes flaggstat kan garantere at fisken er lovlig fanget, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Forhandlingene om en bindende avtale om havnestatskontroll var et norsk initiativ. Norge fremmet forslag om en avtale i FN og i 2006 ble det gjennomslag for at FAO skulle gå i gang med dette.

Bekjempe uuu-fiske

– Avtalen ventes å få stor betydning i bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Norge har allerede i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder. Mange av de tiltakene Norge har etablert de siste årene er nå blitt internasjonale minimumsstandarder. Et sentralt poeng for Norge med en global avtale har vært å bidra til at problemet blir løst globalt og ikke bare i våre nærområder, sier Helga Pedersen.

I FAOs fiskerikomité våren 2007 sørget Norge for et mandat som gjorde at FAO kunne invitere til videre forhandlinger. Etter dette har det vært avholdt en ekspertkonsultasjon i Washington og fire runder med forhandlinger mellom statene i FAO i Roma, før man nå er blitt enige om en avtale.

Norge har i tillegg til å være initiativtaker bidratt til finansiering og utarbeidelse av ekspertrapporter som grunnlag for arbeidet, og store deler av forhandlingene. Det at det foreligger en ferdigforhandlet tekst allerede nå, regnes som svært hurtig i forhold til forhandling av andre globale konvensjoner.

Planlegges signert i november

Dette er den første globale bindende avtalen som er fremforhandlet på fiskeriområdet siden 1995. Avtalen skal legges frem for FAOs generalkonferanse 18. – 23. november for signering.