Fraråder giftutslipp

Havforskningsinstituttet vil på det sterkeste fraråde utslipp av stoffet Lilaflot D817 i Bøkfjorden ved Kirkenes, i forbindelse med gruvedrift ved Sydvaranger Gruve AS.

Det kommer frem i høringsuttalelsen som Havforskningsinstituttet har sendt til Statens forurensningstilsyn (SFT).

– Hovedkomponentene i Lilaflot D187 er svært giftig for fisk og andre organismer som lever i vann. Økte utslipp av gruveavfall frarådes også, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider, i en omtale av høringsuttalelsen.

Havforskningsinstituttet etterlyser vesentlige opplysninger om både de godkjente og planlagte utslippenes karakter (for eksempel kornstørrelse), håndteringen av de enorme massene som kontinuerlig er planlagt dumpet i fjorden, og en vurdering av effektene på økosystemet og dets organismer.

– Konsekvensutredning burde vært obligatorisk

– I en så stor utslippssak burde det være obligatorisk med en konsekvensutredning. Lagdeling av fjordens vannmasser, strømforhold, vannutskiftningsprosesser er ikke beskrevet eller undersøkt. Dette er essensiell kunnskap for en mer nøyaktig forståelse av hvordan finfraksjonen vil spre seg og oppføre seg i fjorden. Modellstudier som er et vanlig redskap i slike sammenhenger er ikke brukt. Dette er også nødvendig for å vurdere effekten på fiskeslag som aure og laks. Fiskeforekomster er ikke beskrevet så det sier seg selv at det er umulig å vurdere effekter for fisk, bortsett fra i generelle vendinger, mener Havforskningsinstituttet.

Fraråder utslipp

– Havforskningsinstituttet vil på det sterkeste fraråde utslipp av Lilaflot D817. At man har brukt dette stoffet tidligere er ikke noen begrunnelse for å fortsette bruken. Siden utslippene stoppet på 90-tallet er Bøkfjorden blitt en nasjonal laksefjord og det har kommet en rekke stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner som setter høye miljømål for kyst og havområder. Videre er formålet med Vannforskriften vi nå implementerer i hele landet nettopp å sikre en best mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av våre vannmasser, uttaler Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet vil også fraråde å gi tillatelse til økte utslipp av gruveavfall. Vi vil i tillegg påpeke at Forurensingslovens § 18 ikke bare gir mulighet til å endre en utslippstillatelse, den gir også mulighet til å kalle tilbake en tillatelse. Havforskningsinstituttet vil derfor be SFT om alvorlig å overveie en tilbakekalling av utslippstillatelsen som allerede foreligger, samt å sørge for en grundig konsekvensutredning med en påfølgende offentlig høring hvor relevante myndigheter og institusjoner aktivt blir bedt om å uttale seg.

For øvrig viser Havforskningsinstituttet til den grundige høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Finnmark som er svært kritisk til de omsøkte utslippene og som peker på en rekke problemer i forhold til gjeldende lovverk og etterlyser den åpenbare mangelen på konsekvensutredninger.

Les også: Havforskningsinstituttet ble glemt