Enighet om trepartsavtale for makrell

Makrell. Foto: Havforskningsinstituttet

Norge, Færøyene og EU ble i dag enige om en trepartsavtale om fordeling og forvaltning av makrell.

– Jeg er glad for at vi på overtid og etter krevende forhandlingsrunder har lykkes i å få på plass en omforent forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg hadde selvsagt helst sett at også Island var en del av avtalen, men en trepartsavtale er et langt steg i riktig retning.

– Norge, og slik vi forstod det også de øvrige partene, anså i Edinburgh i forrige uke at alle muligheter for å få en fire parts-avtale som også inkluderte Island, var uttømt. Det var flere elementer som stod i veien for enighet mellom alle fire partene, sier Aspaker.

– Det er viktig for Norge å sikre en ansvarlig forvaltning av makrellen. Når det etter møtet mellom de fire partene viste seg å være mulighet for å oppnå enighet mellom Norge, EU og Færøyene, så vi fra norsk side ingen grunn til ikke å forsøke dette, sier Aspaker.

– Vi har med dette fått en avtale som dekker det desidert mest vesentlige av makrellens utbredelsesområde, sier fiskeriministeren.

Partene er enige om en kvote på ca 279 000 tonn til Norge, ca 611 000 tonn til EU og ca 156 000 tonn til Færøyene. Det er satt av ca 42 000 tonn til fiske i internasjonalt farvann regulert av NEAFC. Avtalens varighet er på fem år og de tre partene er enige om å fastholde den relative fordelingen seg i mellom i avtaleperioden. Avtalen har også bestemmelser om det fisket som en part måtte tillate sine fartøy å foreta i annen stats farvann.