Ungdomsfiskeordningen 2014

Ungdom kan prøve seg som fiskere i sommer, ungdomsfiskeordningen videreføres i 2014.

– Det er viktig å legge til rette for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Derfor viderefører jeg ungdomsfiskeordningen, av samme omfang som i fjor. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Skal vi nå målet om å bedre rekrutteringen til fiskerinæringen og sikre at sjømatnææringen får den kompetanse det er behov for, er det viktig at dyktige ungdommer kommer tidlig inn og får oppleve yrket. Ungdomsfiskeordningen, skolekvoter og den lærlingekvoteordningen vi nå arbeider med, er derfor viktige tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Interesserte ungdommer kan henvende seg til Fiskeridirektoratets lokalkontor for nærmere orientering og registrering, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Mer om ordningen
Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i sommerferien. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 23. juni og til og med 15. august 2014. For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen i perioden fra og med 26. mai til og med 20. juni 2014 vest for 26°Ø (ca Nordkapp), og i perioden fra og med 26. mai til og med 5. juli 2014 i Finnmark øst for 26°Ø. Avslutningstidspunkt er lik stoppdatoene i det ordinære rognkjeksfisket. Ordningen gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser.

Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy. Ved ungdomsfiske i regi av en kommune – hvor flere ungdommer fisker med samme fartøy – kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi unntak fra redskapsbegrensingen pr. fartøy, men ikke pr. person.

For fiske etter rognkjeks i denne ordningen gjelder det en begrensning på 600 kg utilvirket rognkjeksrogn pr. person og pr. fartøy. Rognkjeksfisket foregår på grunt vann langs fjæra, og med en redskapsbegrensning på inntil 210 meter garn er det satt vilkår om at fartøyet må være mindre enn 6 meter. Dette for å sikre at ordningen kommer målgruppen til gode. I sommerfisket etter andre fiskeslag er det ikke en slik begrensning mht. fartøystørrelse.

Det er tillatt å benytte merkeregistrerte fiskefartøy i denne ordningen, men det er en forutsetning at redskapsbegrensningen overholdes. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover nevnte redskapsbegrensning i den perioden fartøyet nyttes i ungdomsfiskeordningen, dvs. i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.

Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke delta i ordningen.