Forenkla reglar for levandelagring av fisk

Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Satsing på levandelagring av villfisk kan gi auka lønsemd i kvitfiskindustrien, med jamnare tilgang på råstoff av høg kvalitet, samt ved at sesongen kan strekkjast utover året.

Nærings- og fiskeridepartementet føreslår no eit nytt, forenkla regelverk for levandelagring av fisk i lengre enn 12 veker, melder departementet.

– Levandelagring av villfisk i lengre enn 12 veker (fangstbasert akvakultur) er omfatta av akvakulturregelverket. Dette regelverket er omfattande og kan føre til store omkostningar, og er i praksis ei hindring for å halde villfanga fisk levande i sjø i lengre enn 12 veker. Reglane er heller ikkje godt nok tilpassa slik verksemd. Vi foreslår derfor no eit enklare og meir tilpassa regelverk, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Dette er ei oppfølging av Strategi for levendelagring av fisk som eg presenterte 10. juni i år. Tiltaket kan hjelpe til at det er meir råstoff i periodar der det er langt mindre fisk tilgjengeleg. Betre råstofftilgang gjennom større delar av året kan gi til fleire, heilårige arbeidsplassar, seier Aspaker.

Departementet foreslår at fleire føresegner som gjeld for akvakultur, ikkje skal gjelde for fangstbasert akvakultur. Desse er:

  • Forskrift om teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften)
  • Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivingen (IK-Akvakultur)
  • Forskrift om slakteri og tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr (slakteriforskriften)
  • Forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften)

Forslaget til departementet inneheld mellom anna reglar om løyve, drift og slakting.

Les meir

Høyring av forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur