Ønsker miljømerking av torsk og hyse

Fiskebåtredernes Forbund vil ha fortgang i arbeidet med å oppnå miljømerking av torsk og hyse.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) håper at landsstyret i Norges Fiskarlag senere i måneden vil gå videre med en MSC-sertifisering av de torske- og hysefiskeriene som kan sertifiseres nå, og en sertifisering av øvrige fiskerier så snart forutsetningene er til stede. Fiskebåt sier seg i et brev villig til å overta klientrollen for alle redskapsgrupper, hvis det nå i september ikke oppnås større samstemmighet i næringen, melder Fiskebåt på sine nettsider.

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening har i likhet med Fiskebåt konkludert med at norsk fiskerinæring straks bør gå videre for å oppnå sertifisering av torske- og hysefiskeriene utenfor 12-milsgrensen nå, og for øvrige fiskerier senere.

Har avventet samstemmighet i næringen

I et brev til Eksportutvalget for Fisk, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening og Norges Fiskarlag viser Fiskebåt til at organisasjonen, til tross for stor utålmodighet i egne rekker, i flere år har avventet med tanke på å få en mest mulig samlet fiskerinæring i saken.

Adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund regner ikke med kritikk for å forsere prosessen.

– Nei, det er det ikke saklig grunnlag for. Fiskebåt har ventet på øvrige fiskeriorganisasjoner i to år, vi har lagt ned betydelige ressurser slik at både kyst- og havfiskeflåten kunne komme inn under MSC-sertifiseringen. Vi kunne kjørt sertifiseringen som en medlemsfordel i Fiskebåt, sier Maråk til forbundets nettside.

– Hadde andre fiskeriorganisasjoner gjort det samme om det var trålflåten som hadde hatt problem med å miljøsertifisere fisken sin, spør Maråk retorisk.

– Prosess i stampe

Fiskebåtredernes Forbund viser til at prosessen med sertifisering av norske torske- og hysefiskerier etter Marine Stewardship Councils standard har stått i ro siden april/mai i år i påvente av ulike avklaringer knyttet til kysttorsk-problematikken.

Det er gjennom sommeren avklart at det vil være mulig å gjennomføre en sertifisering for både kyst- og havfiskeflåtens fiske utenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen nå, mens alle redskapsgruppers fiske innenfor 12-mila ikke kan sertifiseres før følgende er på plass:

  1. En gjenoppbyggingsplan for kysttorsk er implementert
  2. Gjenoppbyggingsplanen er gjort gjenstand for testing (simulering) av Havforskningsinstituttet
  3. Havforskningsinstituttet kan uttale, med basis i simuleringene, at de forventer at gjenoppbyggingsplanen vil virke positivt på bestanden av kysttorsk.

Plan for kysttorsk

Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet er i gang med arbeidet med en gjenoppbyggingsplan, og det er gitt uttrykk for at den kan være på plass allerede ved reguleringene for 2010. Teknisk sett, gitt tilstrekkelig prioritet hos Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet, kan ovennevnte forutsetninger forhåpentlig nås i løpet av første halvår neste år.

Fiskebåt-initiativ

Fiskebåtredernes Forbund tok initiativet til miljømerking av norske fiskerier for 5 år siden, og høstet innledningsvis sterk kritikk for å foreslå og arbeide for miljømerking av norske fiskerier. Forbundet har i hele prosessen med MSC-sertifisering av norske fiskerier sett det som en fordel om hele fiskerinæringen var med. Fiskebåtredernes Forbund har derfor invitert til samarbeid og avventet å forsere MSC- sertifisering for å få oppslutning fra næringsorganisasjoner som opprinnelig var kritiske, uttaler Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbunds medlemmer, som i flere år har vært utålmodige for å få MSC-sertifisering på plass, har avventet en sertifisering av deres fiskerier til et tilstrekkelig konsensus var oppnådd i næringen.

Miljøsertifisert fisk oppnår bedre priser

Fiskebåtredernes Forbund har i hele sitt arbeid med MSC-sertifisering av fiskeriene sett på sertifiseringen som et forsikringselement, det vil si et vilkår for markedsadgang, og som et mulig prisøkende tiltak. I dag vet vi at det foreligger en merpris i markedet for MSC-sertifiserbar sei, og vi vet at norsk MSC-sertifisert torsk selges til høyere pris enn ikke sertifisert torsk. Dette medfører også høyere pris til fisker for MSC-sertifisert torsk. I en tid der næringen fortsatt lider betydelige tap som følge av markedsuroen, er det ikke akseptabelt å fortsette å trå vannet i spørsmålet om MSC-sertifisering av de fiskerier som kan MSC-sertifiseres. Mange aktører som ønsker en miljøsertifisering har opplevd å miste markedskontrakter til konkurrerende miljømerkede produkter, herunder norsk-arktisk torsk, skriver Fiskebåt.

Støttes av fiskeindustrien

Fiskebåtredernes Forbund viser til at FIskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) nå i august, i likhet med Fiskebåtredernes Forbunds vedtak i juni, har konkludert med at norsk fiskerinæring bør gå videre med en MSC-sertifisering av de fiskerier som kan sertifiseres nå, og en sertifisering av øvrige fiskerier straks forutsetningene for det er til stede. Forbundet er derfor skuffet over at Norges Fiskarlag fortsatt ikke har konkludert endelig i dette spørsmålet, og at en beslutning foreløpig er utsatt til Landsstyremøtet den 22. september. Dette medfører fortsatt stillstand i miljømerkespørsmålet.

Kan overta klientrollen

Fiskebåtredernes Forbund signaliserer i denne situasjonen at forbundet er beredt til å ta over klientrollen på vegne av norsk fiskerinæring, på samme måte som vi hadde klientrollen i sertifiseringen av norske seifiskerier. Forbundet tar sikte på å finne løsninger slik at sertifiseringen er tilgjengelig for alle redskapsgrupper, og ikke bare forbundets medlemmer, men den vil i hvert fall innledningsvis måtte begrenses til fiskerier i områdene utenfor 12-mila, uttaler Fiskebåt.

Håper på positivt Fiskarlag

Fiskebåtredernes Forbund håper at Norges Fiskarlag den 22. september konkluderer på samme måte som Fiskebåtredernes Forbund og FHL, og at en samlet norsk fiskerinæring fortsatt står bak sertifiseringsarbeidet. Forbundet er overbevist om at dette er den raskeste, rimeligste og beste løsningen for norsk fiskerinæring, uansett hvilke områder man fisker i, og uansett hvilke markeder man selger til.

Fiskebåtredernes Forbund ber samtidig Eksportutvalget for fisk drøfte klientspørsmålet innen samme dato, gjøre opp status for EFFs videre rolle i sertifiseringen gitt de ulike scenarier vi står framfor, og eventuelt fatte et positivt vedtak om å overføre klientrollen til forbundet, dersom det ikke skulle være samstemmighet i næringen om det videre løp. Fiskebåt ber også om at FHL innen samme tid, konkluderer om de eventuelt ønsker å ta del i klientrollen, opplyser Fiskebåt på sine nettsider.