Kvoteavtale med EU for 2015

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2015 ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2015. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har forhandlet med en god tone. Dette betyr at vi skal samarbeide tett for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Det er blant annet etablert forvaltningsplaner for fellesbestandene sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning.

– Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning. Dette er et kontinuerlig arbeid og i 2015 skal vi i fellesskap revidere forvaltningsplanene for sei, hyse og torsk. Målet med disse planene er å sikre bærekraftig forvaltning, kombinert med en rasjonell utnyttelse av bestandene. Dette legger vi stor vekt på og derfor er jeg glad for at EU og Norge nå er enige om å gå gjennom disse planene, sier Aspaker.

Kvotebytte og arbeidsgruppe

Et annet viktig element i avtalen, er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. Løsningen for 2015 er helt lik kvotebyttet for 2014, med unntak av at Norge får fiske 2605 tonn mer av kolmule.

– Vi har klart å finne en balanse som vil bidra til verdiskaping for begge parter, sier Aspaker.

– Vi er blant annet enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal se videre på flere viktige saker i Skagerrak. EU er nå i gang med å implementere sin nye felles fiskeripolitikk med blant annet et forbud mot utkast av fisk. Dette er svært positivt, men detaljene er fortsatt uavklarte. Vi vil derfor ha nær dialog med EU fremover, i denne og andre saker, fortsetter Aspaker.

Kontroll av fiskeriene er en viktig del av samarbeidet mellom Norge og EU, og partene er enige om at dette skal videreføres i 2015.

Kvoter

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles utfordrende, men det er positive signaler fra havforskerne. Kvoten på torsk er satt til 29 189 tonn. Kvoten til Norge blir 4962 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 445 329 tonn. Dette er i tråd med den nye forvaltningsplanen. Den norske kvoten er på 129 145 tonn, heter det videre i meldingen.

Seibestanden er i nedgang men høstes bærekraftig. Partene følger forvaltningsplanen og kvoten for 2015 er satt til 66 006 tonn, en nedgang på 15 prosent. Den norske kvoten er på 34 323 tonn, opplyses det videre i meldingen.

– Avtalen for 2015 er i tråd med min strategi om å styrke samarbeidet med EU på fiskeriområdet og alt ligger nå til rette for at dette kan videreutvikles i årene fremover, avslutter Aspaker.