– Grunnlag for å se på kvotefastsettelsen

Audun Maråk mener årets gytetokt for NVG-sild kan gi grunnlag for å vurdere kvotefastsettelsen.

– Toktresultatet gir grunnlag for å jobbe videre med årets kvotefastsettelse og ikke minst kommende års forvaltning og kvotefastsettelse på nvg-sild, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk, leder av arbeidsgruppen som har samarbeidet med forskerne.

– Det er stor forskjell når det gjelder forvaltning og beskatningsgrad på en gytebestand som er målt til 6.2 millioner tonn mot ICES-vurderingen på under 4 millioner tonn, sier Maråk.

– Selv om mange næringsaktører nok hadde forventet at gytebestanden ville bli målt til mer enn 6.3 mill. tonn, så må vi ta med oss at gytebestanden mest sannsynlig er større, blant annet på grunn av at målingen ikke fanger opp alle områder med gytesild. Det skal vi la ligge i denne omgang. Nye og vel gjennomførte tokt i løpet av året, vil bidra til ytterligere informasjon om bestandsstørrelse og alderssammensetning, sier han.

– Sist vi gjennomførte et gytetokt på norsk vårgytende sild var i 2008, og da viste tilsvarende måling en gytebestand på i overkant av 7 millioner tonn, og vi hadde da kvoter på et svært høyt nivå. Selv om situasjonen i 2008 og 2015 ikke er parallell gir toktresultatet like fullt grunnlag for å arbeide videre kvotefastsettelsen for 2015 og ikke minst forvaltning og kvotefastsettelse for de kommende årene, sier Maråk i en pressemelding.

Vegen videre

-Jeg tror det blir viktig å gjennomføre et godt maitokt og utvide sommerens makrelltokt til å omfatte også norsk vårgytende sild. Dagens makrelltokt dekker i stor grad utbredelsen på makrell, men ikke norsk vårgytende sild. Merking av sild vil også kunne være et nyttig bidrag i den fremtidige forskningen. Jeg legger også til grunn at årets gytetokt blir videreført i fremtiden, sier lederen for arbeidsgruppen, Audun Maråk.

Nytt kvoteråd for 2015?

– «Sildeassessmentet» skal revideres 1 oktober. Næringen håper gytetoktet sammen med kommende tokt kan gi grunnlag for et revidert ICES råd for 2015. I så fall bør dette kunne skje i forbindelse med ICES kvoteråd for 2016. Samtidig er det viktig å få evaluert dagen forvaltningsplan, herunder reduksjonen i beskatningsgrad når gytebestanden måles til et lavere nivå enn 5 millioner tonn, uttaler Maråk.

Samarbeid

– Sildefisket er en viktig motor for aktiviteten langs hele Norskekysten. Det er viktig at vi forvalter bestanden av norsk vårgytende sild på basis av solid og sikker kunnskap. Næringen ønsker gjennom et samarbeid og en konstruktiv dialog til å bidra med kunnskap og ressurser inn mot havforskningen. Vi er også opptatt av å ta nye metoder i bruk så snart disse er egnet for å gi mer korrekt informasjon om bestandssituasjonen, sier Maråk.

Framdrift

– Vi vil i løpet av kort tid ta et initiativ ovenfor HIs ledelse (Havforskningsinstituttets ledelse, red. anm.) for å gjennomgå de forventninger næringen har til instituttets fremtidige prioriteringer og der vi tilbyr et samarbeid i de ulike prosesser som går i forbindelse med en evaluering av dagens forskning, sier Maråk.

– Gratulerer Havforskningsinstituttet

– På vegne av arbeidsgruppen (Torfinn Gangstad, Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar Bakken, Jens Christian Holst, Audun Maråk) vil jeg gratulere HI med vel gjennomført tokt, og et godt og konstruktivt samarbeid både før, under og etter toktet, sier Maråk.

– Samarbeidet er gjensidig nyttig for forskere, fiskere og næring. Det bygger kunnskap og tillit mellom forskning og næring, og ikke minst den gir et bedre forskningsresultat. Takk til HI for viktige prioriteringer og til samarbeidet med Sildelaget. Og til fiskerne, som stilte med økonomiske bidrag gjennom Sildelaget og frivillige bidrag for øvrig, og her har jeg lyst å fremheve Torfinn Gangstads innsats spesielt, sier Audun Maråk, som er talsmann for arbeidsgruppen.