Fiskere skal levere søppel

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Marin forsøpling truer det marine miljøet og skader dyrelivet i havet. Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn dette avfallet.

Miljødirektoratet gir Salt Lofoten AS oppdraget med å lede et toårig prøveprosjekt om «Fishing For Litter». Prosjektet innebærer at fiskere tar vare på avfall de får opp fra havet og leverer det kostnadsfritt i havnen.

– Mengden søppel i havet øker dessverre fra år til år. Derfor er det viktig med tiltak for å hindre forsøpling og for å fjerne avfallet fra havet. Dette prosjektet skal bidra til det, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– En slik frivillig innsats fra norske fiskere vil ha stor positiv effekt for livet i havet. Bare en enkelt plastflaske på avveie kan påvirke negativt i rundt 400 år. I tillegg til at ordningen bidrar til å fjerne avfall, tror jeg også den kan øke bevisstheten til hva vi mennesker bidrar med av tilført søppel til havmiljøet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Havet og kysten tilføres årlig store mengder avfall. Mye av dette består av plast, metall og gummi, som det kan ta århundrer å bryte ned i naturen.

Fiske etter søppel

Norge og de 14 andre medlemslandene i Oslo-Paris-konvensjonen om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR) er bedt om å vurdere «Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling.

– Ordningen innebærer at fiskebåter som deltar, utstyres med store, robuste sekker hvor de samler avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske. Sekkene leveres kostnadsfritt i havner som deltar i ordningen. Her blir avfallet sortert, registrert og håndtert på forsvarlig måte, forklarer Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Planlagt oppstart er 2. januar 2016. De første to årene er et prøveprosjekt, med et begrenset budsjett. I første omgang er det planlagt mottaksopplegg i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy.

Antall fartøy som får anledning til å bli med i prøveperioden, kan også bli begrenset. Det viktigste er å vinne erfaring med hvordan prosjektet best kan organiseres og hvilke mengder og typer avfall som samles inn.

Frivillig innsats

– Fiskere vil ta søppel de får i redskapene sine til land slik at avfallet får forsvarlig behandling. Dette vil ha stor positiv effekt for livet i havet, sier Ellen Hambro.

Det er anslått at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet. De resterende 70 prosent havner på havbunnen.

Foruten Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt for tapte fiskeredskap, har vi i Norge ingen andre organiserte tiltak som er rettet mot den delen av avfallet som befinner seg i vannsøylen eller ligger på havbunnen. Fishing For Litter vil bidra her, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Gjenvinning i fokus

Det kom inn tre tilbud etter at Miljødirektoratet i vår lyste ut oppdraget om organisering, planlegging og drift av prøveprosjektet Fishing For Litter i Norge. Vi har valgt Salt Lofoten AS til å lede dette prosjektet for oss. Med seg på laget har de Nofir AS (Norsk Fiskeriretur), som vil ta imot og materialgjenvinne den delen av avfallet som består av fiskerirelatert marint avfall, opplyser departementet.

Salt Lofoten har satt seg som mål at alt avfall som kan gjenvinnes innenfor dagens ordninger i Norge, skal gjenvinnes.

Les mer
Forsøpling av havet - Miljostatus.no

Fakta 1: Marin forsøpling

  • Definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte havner i havet.
  • Inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind. Inkluderer ikke avfall i væskeform, som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier.
  • Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes heller ikke.

Fakta 2: «Fishing For Litter»

  • Bidrar til å fjerne marint avfall fra havet.
  • Øker bevisstheten til fiskerne i forhold til hva de selv bidrar med av tilført søppel til miljøet.
  • Bidrar til å overvåke regionale trender i marint avfall. Resultatene rapporteres til OSPAR.
  • Skal undersøke muligheten til å gjenvinne de ressursene som blir tatt opp fra havet i form av marint avfall. (Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet).