Foreslår å regionalisere leveringsplikten

Regjeringen foreslår endringer i aktivitetsplikten, leveringsplikten og bearbeidingsplikten.

– Det er riktig å legge om en ordning som ikke virker etter formålet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen foreslår å regionalisere leveringsplikten, fjerne bearbeidingsplikten og sette ned en kommisjon med sikte på å avvikle aktivitetsplikten. Det kommer frem av sjømatindustrimeldingen som legges frem fredag.

– Pliktene i sin nåværende form har utspilt sin rolle. Både industriens og fiskeflåtens organisasjoner er klare på at dagens system ikke fungerer. Skal vi øke lønnsomheten i sjømatindustrien kan vi ikke foreskrive mer av den medisinen som ikke lenger virker, sier fiskeriministeren.

Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal utrede kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten, og legge til rette for en dialog mellom de berørte partene.

– Det er rimelig at berørte lokalsamfunn får noe til gjengjeld, om aktivitetsplikten avvikles. Jeg ønsker å finne løsninger som gagner både bedriftene og lokalsamfunnene bedre enn dagens system, sier Aspaker.

Bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Bearbeidingsplikten har i praksis ført til at industrien kjøper mindre fisk fordi plikten påfører bedriften tap når det er mer lønnsomt å selge torsk uforedlet, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Når det gjelder leveringsplikten foreslår regjeringen en regionalisering. I dag har de som har leveringsplikt, plikt til å tilby fangst til spesifikke anlegg eller geografiske områder. Regjeringen foreslår at plikten i stedet skal gjelde innenfor fylket, slik at bedrifter i samme fylke kan konkurrere om råstoffet på like vilkår. Det betyr for eksempel at en plikt som i dag er knyttet til Båtsfjord blir knyttet til Finnmark, og at sekundær leveringsplikt utgår.

– Dette gir en mer dynamisk ordning som legger til rette for at råstoffet kan gå til den bedriften i fylket som best kan nyttiggjøre seg det, sier Aspaker.

Les mer
Sjømatindustrimeldingen - Meld. St. 10 (2015–2016) En konkurransekraftig sjømatindustri