Hovedleder og bileder langs kysten

I Kystinfo vises farledene som nå er ute på høring. Hovedleder er merket med rødt og bileder med blått. Kart: Kystverket

I forbindelse med høring av forskrifter til ny havne- og farvannslov, har Kystverket nå lagt vedlegg til forskrift om farleder (farledsforskriften), ut på kystverkets nettsider.

I vedleggene er farledsareal for hoved- og bileder definert for hele norskekysten. Ny havne- og farvannslov trer i kraft 1. januar 2010, opplyser Kystverket på sin nettside.

I følge den nye havne- og farvannsloven får kommunene forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten får imidlertid forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven. Hvilke områder som er hovedled og biled, må derfor klargjøres nærmere for å unngå tvil om henholdsvis statens og kommunens myndighetsområde, skriver Kystverket.

Farledsforskriften, som nå er på høring, fastsetter nærmere hva som er å anse som hovedled og biled.

Som vedlegg til forskriften finner du elektroniske kart der hovedleder og bileder er foreslått definert, både ved farledsstreker og som areal. Det er også laget en elektronisk koordinatliste. Vedlegget er nå lagt ut på Kystverkets internettsider, slik at enhver kan se hva som foreslås som hoved- og bileder i sjøområdene langs kysten.

Les også: Forskrifter til hamne- og farvasslov på høyring 02.07.2009

Forvaltningsansvar og myndighet

Nærmere om forvaltningsansvar og myndighet etter ny havne- og farvannslov:

Den som blir tillagt forvaltningsansvar og myndighet etter ny havne- og farvannslov, skal innenfor sitt område forvalte loven i samsvar med lovens formål, som er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk, opplyser Kystverket.

Kommunen skal på sin side sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde. Dette innebærer ikke minst både økonomisk og faglig ansvar. Staten gis imidlertid overoppsyn med og forvaltningsansvar for fyrlys, sjømerker, farvannskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen, jf. ny lov § 19 første ledd, opplyser Kystverket.

En viktig del av myndighetsutøvelsen etter loven er å innvilge eller avslå søknader om tillatelser til tiltak i sjøen, så som flytebrygger, akvakulturanlegg mv. Noen typer tiltak er av en slik art at det er hensiktsmessig at staten behandler disse, også innenfor kommunens myndighetsområde. Forslaget til forskrift om tiltak som krever tillatelse fra departementet eller kommunen, gjør derfor unntak for visse typer av tiltak, slik at det for disse kreves tillatelse fra staten, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes. Eksempel på tiltak nevnt i forskriften er akvakulturanlegg, olje- og gassledninger, broer og luftspenn. Denne og flere andre forskrifter, deriblant farledsforskriften, er nå på høring.

Tilgjengelig på nett

Kartdataene er nå tilgjengelige på nett. Følger lenken nedenfor, kan man i venstre ramme slå på forvaltningsareal, farled (scroll ned i rammen) og avgrensningspunkt for forvaltningsareal (Synlig kun i målestokker større enn 1:10000).

Gå til kartdata: Kystinfo - Kartløsning

Dersom en ønsker å se punktene som avgrenser forvaltningsarealet, må man zoome inn i målestokk 1:10000 eller større, og slå på datasettet "Høring havne og farvannsloven – Avgrensningspunkt forvaltningsareal". Hvert punkt har et løpenummer, og dette nummeret refererer til løpenummer i exceltabellen som viser alle punktene med koordinater.