Tjente penger på filetproduksjon i Norge

Norway Seafoods Group AS fikk et driftsresultat på 14 millioner i første kvartal 2016. Filetproduksjonen i Norge var lønnsom, volumene økte, og priser og marginer steg.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 651 millioner kroner, en økning på 81 millioner kroner i forhold til samme periode i 2015. Økningen i omsetningen skyldes høyere salgspriser. Produksjonen av filetprodukter økte. Det samlede salgsvolumet gikk noe ned da lagerbeholdningen ved inngangen til året var liten, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det er en fin utvikling i markedet etter torskeprodukter, både i Norge og i utlandet. Råvarekostnadene økte betydelig, men vi har lyktes godt med vår strategi på produkter og distribusjon, og vi har bedret våre marginer. Det inspirerer til videre innsats, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods sitt resultat før finansposter (EBIT) havnet på 14 millioner kroner i første kvartal, mot 14 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på 2,2 prosent, mot 2,5 prosent i første kvartal i 2015. Kontantstrømmen fra driften i kvartalet var -83 millioner kroner, mot -73 millioner året før. Resultatet etter skatt var 5 millioner kroner, mot 11 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld økte til 432 millioner kroner (335 millioner kroner ved utgangen av 2015). Egenkapitalandelen var på 7,4 prosent ved utgangen av kvartalet, en nedgang fra 9,2 prosent ved årsslutt i 2015.

– Norway Seafoods produserte større mengder filetprodukter i både fersk og frossen tilstand i kvartalet. Det var bra balanse mellom etterspørsel og tilbud av torsk i perioden, og selskapet styrket sin posisjon på kjøp av torsk fra kystflåten. Foredling av laks og rødspette, som er viktig for konsernets danske virksomhet, opplevde svake marginer på grunn av betydelige økninger i råvareprisene. Satsing på markedsutvikling samt forbedringstiltak i produksjonen, gir positive resultater for konsernet som helhet, samtidig som det er betydelige muligheter på begge områder. Stortingets behandling av Sjømatindustrimeldingen konkluderte med ytterligere utredninger knyttet til leveringsplikten, og inneholdt få konkrete tiltak for å bedre rammevilkårene for norsk sjømatindustri, heter det videre i meldingen fra Norway Seafoods.

– Når det er intens konkurransen om kjøp av råvarer, er det spesielt gledelig at det er lønnsomt å bearbeide fersk torsk i Norge. Vårt mål er at vi også skal bli konkurransedyktig på produksjon av fryst torsk. Eksporten av fersk ubearbeidet torsk har fortsatt å øke kraftig. Dette viser igjen at rammevilkårene for sjømatindustri er bedre i andre land enn i Norge. Vi er skuffet, men ikke overrasket, over at Stortinget ikke var konkrete på tiltak for å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser i norsk sjømatindustri. Vi jobber fortsatt målbevisst på de områder vi selv kan påvirke, sier Thomas Farstad.