Tall og fakta om fiskeri og havbruk 2009

Fiskeri- og kystdepartementet la i dag frem en ny faktabrosjyre om norsk fiskeri og havbruk.

Brosjyren presenterer en lang rekke tall fra fiskeri og havbruk, i tillegg til annen omtale.

Norsk sjømatproduksjon - konsum og eksport

Norsk fiskeri- og havbruksnæring leverer i dag sjømat til forbrukere i over 150 land verden rundt. Dette er sunn mat produsert i et rent havmiljø. Fiskeri- og havbruksnæringa er en av Norges fremste eksportnæringer og betyr mye for bosetting og aktivitet langs vår lange kyst. Den gir arbeidsplasser i fisket, oppdrett, fiskeindustri og skaper betydelige ringvirkninger for næringslivet ellers og innen forskning og utvikling.

Norge rår over et av verdens mest produktive havområder, og vi har gode forutsetninger for å drive miljøvennlig havbruk.Det er mulig å øke produksjonen innen havbruk betydelig og med flere arter enn nå.

Norge legger stor vekt på å få større kunnskap om fiskeressursene, havmiljøet og om hvordan samspillet mellom artene fungerer. Samtidig føres en omfattende kontroll med fisket for å sikre en bærekraftig forvaltning.

Norsk sjømat skal ha tillit hos kundene, og det fokuseres derfor på mattrygghet i hele produksjonskjeden.Nivåene av fremmedstoff dokumenteres og forbrukerne skal kunne vite med sikkerhet at norsk sjømat er trygg og sunn.

Fiske og fangst

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. Fiskeren er langt mer effektiv i dag enn bare for noen få tiår siden.Teknologiske hjelpemidler og forbedrede fangstredskaper og fartøyer gjør at dagens fiskere tar langt større kvanta per fisker. Strenge reguleringer med faste kvoter og kontrollregimer er derfor nødvendig for å ha et bærekraftig uttak som også sikrer at fremtidige generasjoner kan høste av havets rikdommer.

Utviklingen har gått i retning av færre og mer effektive fiskebåter. Samtidig har Norge en sammensatt fiskeflåte både med hensyn til størrelse og type fiskeredskap.Det gjelder havfiskefartøyer og et stort antall større og mindre kystfiskefartøyer. Fra fisken fanges i havet til den når forbrukerne verden over, blir det lagt vekt på å tenke kvalitet og marked.

Bærekraftig ressursforvaltning er grunnleggende for norsk fiskeri- og fangstpolitikk. Samtidig skal fiskeriene være med å sikre bosettingen og skape ny aktivitet langs kysten.

Havbruk

Norsk havbruksnæring er en moderne, internasjonalt konkurransedyktig næring som produserer høyverdig mat på en effektiv måte.Verdimessig utgjør produktene fra havbruket nær halvparten av den samlede norske fiskeeksporten.

Laks og ørret er de dominerende oppdrettsartene,men det foregår et omfattende utviklingsarbeid med sikte på oppdrett av flere nye arter som torsk, kveite, steinbit og skjell.

For å drive med oppdrett av fisk og skalldyr i Norge kreves det tillatelse fra myndighetene.Miljøhensyn og arbeid med fiskehelse og fiskevelferd har høy prioritet både i næring og forvaltning, og vil være en viktig forutsetning for havbruksnæringens konkurranseevne.

Forskning og innovasjon

Norge er internasjonalt ledende på forvaltningsrettet forskning.Denne forskningen er et viktig grunnlag når kvotene for de ulike fiskeslag skal fastsettes og i spørsmål knyttet til mattrygghet og ernæring.

Også den næringsrettede forskningen innen fiskeri- og havbrukssektoren ligger på et høyt nivå internasjonalt.Det kreves stadig mer kompetanse innen marin sektor.Økt kompetanse bidrar til bedret konkurranseevne og nye arbeidsplasser i eksisterende og ny industri.Det er store muligheter knyttet til bedre utnyttelse av biprodukter, bioteknologi og hittil ikke utnyttede marine ressurser.

Den norske satsningen på marin næringsutvikling gjennom forskning og utdanning er langsiktig.Årlig settes det av over en milliard kroner i statsbudsjettet til marin forskning.Gjennom det nye marine innovasjonsprogrammet er målet at norske bedrifter i ennå større grad skal kunne tilby den sjømaten markedene ønsker.