– Regulering av kysttorsk krever andre tiltak i sør

Norges Fiskarlag mener at regulering av fisket etter kysttorsk, krever andre tiltak i sør enn i nord.

Landsstyret i Norges Fiskarlag vil gå sterkt mot at det iverksettes tiltak for kysttorsk i sør som ligner på de som er iverksatt nord for 62° N, da fisket i disse to reguleringsområder er så vidt forskjellige, melder fiskarlaget på sin nettside.

Fiskarlaget er i mot en rekke reguleringstiltak, som eksempelvis forbud mot krepsetråling og påbud om rist i rekefisket. Norges Fiskarlag har tidligere krevd igangsatt en utredning for å belyse situasjonen for kystfiskerne på Sør- og Vestlandet.

Fiskarlaget viser blant annet til at Fiskeridirektoratet under "forvaltningsmål", har uttalt følgende med hensyn til driftsgrunnlag for yrkesfiskere:

«Driftsgrunnlaget for kystfiskerne på Vestlandet og langs Skagerrakkysten er dels basert på arter/bestander som er i en dårlig forfatning, slik som torsk, hummer og ål.....Så langt som mulig bør en ved innføring av nye reguleringstiltak søke å ta hensyn til det samlede fangstgrunnlaget for kystfiskeren på Sør- og Vestlandet for å opprettholde muligheten for næringsfiske i dette området».

I vedtaket fra Landsstyret heter det blant annet:

«Norges Fiskarlag vil meget sterkt understreke at dersom dette skal kunne oppnås, må forslaget om forbud mot tråling etter sjøkreps i Skagerrak trekkes. Videre må forslaget om å påby sorteringsrist i reketrål og sette forbud mot bruk av oppsamlingspose, også trekkes.

Disse forslagene vil i følge en arbeidsgrupperapport ført i pennen av Fiskeridirektoratet og levert Fiskeri- og kystdepartementet i 2003, ikke føre til noen endring i rekrutteringsmulighetene for torsk i sør.

Forbud mot bruk av oppsamlingspose i reketrål, en metode som tar vare på konsumfisk i tillegg til reke, vil føre til at rekefartøyene ikke oppnår nødvendig lønnsomhet og umuliggjør muligheten for næringsfiske.

Fartøy som fisker sjøkreps med trål i Skagerrak, driver også fiske etter reke med trål. Dette fisket foregår ofte i samme område, noe som medfører at området uansett vil bli benyttet av trål, og blir da lite tilgjengelig for teinefiske som foreslått fra både HI og Fiskeridirektoratet.

Derfor er det også i Skagerrak nødvendig å opprettholde de inntjeningsmulighetene for fartøyene som i dag ligger i å ta vare på all fisk som blir fanget. Denne fisken omsettes som fersk, og ofte direkte til forbruker. Et påbud om sorteringsrist eller forbud mot bruk av trål, vil føre til stopp i slike leveranser.

Norges Fiskarlag har i landsstyresak 48/09, vedtatt på møtet 15. og 16. juni 2009 (vedlagt) krevd igangsatt en utredning for å belyse situasjonen for kystfiskerne på Sør- og Vestlandet, og hva er konsekvensene for yrkesfiskeren og lokalsamfunn når det nå innføres forbud mot fiske på ål, hummer, og strenge restriksjoner foreslått for muligens å beskytte torsk. For flere av fiskeriene det nå foreslås reguleringer for, er innslag av torsk ofte fraværende eller det er fisk som ellers vil bli tatt i andre redskaper som beskattes».