Avvikling av trålernes plikter

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

– Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon. Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Der foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

– Avviklingen har verdi for næringen som blir fratatt sine plikter. Regjeringen mener derfor at en avvikling må skje mot en kompensasjon, sier fiskeriministeren.

Les også: – Svekker norsk fiskerinæring 17.03.2017

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

  • Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.
  • Fjerne bearbeidingsplikten.
  • Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
  • Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.
  • Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

– Jeg mener regjeringens forslag er tiltak som i mye større grad vil komme kystsamfunnene til gode. Penger kan brukes til omstillingstiltak, og at kystfiskere får mer kvote vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder, sier Sandberg.

Les mer
Les meldingen her