Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet til å kreve ulovlig høye havneavgifter.

Med dette omgjør Hålogaland lagmannsrett dommen fra Salten tingrett, hvor Bodø havn ble dømt for å ha krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten.

– Et tap for hele den norske sjøfarten, sier Stein Lillebo i Hurtigruten AS, som vurderer å anke til Høyesterett.

Lagmannsretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men fastslår at den ikke har misbrukt sin myndighet.

– Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i en pressemelding fra Hurtigruten AS.

Les også: Bodø havn dømt for ulovlig prising 06.05.2016

– Sender cruise-regning til kystflåten

Gjennom rettssaken mot Bodø havn, avdekket Hurtigruten at havnekapitalen i Bodø blant annet går til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer som ikke kommer sjøfarten til gode.

– Bodø og andre havner bruker også betydelige summer på omfattende og dyre cruiseinvesteringer. Dette er investeringer som også belastes kystflåten. I perioden saken gjelder, har Hurtigruten betalt dobbel kaileie hver dag hele året, mens Bodø havn har gitt inntil 75 prosent rabatt til internasjonale cruiserederier, heter det i meldingen fra Hurtigruten

Mener samferdselsministeren bør gripe inn

Hurtigruten mener at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå må gripe inn i situasjonen.

– Samferdselsministeren må sikre et forutsigbart system, der havnelovens intensjon om virksom konkurranse og kostnadseffektive havner til det beste for brukerne oppfylles. Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sier Lillebo.

– Dette handler om hva sjøfarten skal betale for. Hele kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, trenger et ryddig og forutsigbart system som bidrar til likebehandling av aktørene. Det er svært krevende for oss og andre aktører å drive under slike uforutsigbare rammebetingelser der havnen dikterer prisen, sier Lillebo.

Vurderer å anke til Høyesterett

Havnenes opptreden og prissamarbeid har blant annet fått NHO Sjøfart til å klage Norsk Havneforening inn for Konkurransetilsynet. Hurtigruten har jobbet for en opprydding siden 2014, og vunnet fire rettsrunder, inkludert i Høyesterett.

– Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig. Men vi kan ikke akseptere en dom som får så store konsekvenser for hele næringen. Mye taler for en anke til Høyesterett, sier Lillebo.

Dagens havnelov skulle gi økt konkurranse og rimeligere havnetjenester. I 2016 ble Hurtigruten fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 48 prosent siden 2009. Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester forpliktet til å anløpe havnene, som dermed kan dra store fordeler av å utnytte monopolsituasjonen de har.

Hurtigrutene mener at dommen i Bodø gir havnene fullmakt til å fortsette samarbeidet som har bidratt til å presse havneprisene dramatisk opp. Dommen avslører også store svakheter i eksisterende havnelov, og ifølge Hurtigruten slår dommen fast at havnebrukere i Norge ikke har beskyttelse mot havnenes utnyttelse av sin dominerende stilling.

– Retten uttaler at Bodø Havns håndtering er kritikkverdig, særlig tatt i betraktning at Bodø Havn er et kommunalt foretak i en monopolsituasjon. Derfor er Hurtigruten meget overrasket og skuffet over at retten har snudd og omgjort tingrettens dom, sier Stein Lillebo.