Krav om fangstsertifikat fra 1. januar 2010

Norge inngikk i dag en avtale med EU om innføring av fangstsertifikater for eksport av fisk til EU-markedet.

– Med denne avtalen er nok en byggestein nå på plass i arbeidet med å bekjempe ulovlig fiske, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en pressemelding.

– EU-kommisjonen har beregnet at ca. 500 000 tonn ulovlig fanget fisk til en verdi av om lag 8 milliarder kroner selges på EU-markedet hvert år. Det er viktig med tiltak som gir bedre kontroll og oversikt, og som forhindrer omsetning av ulovlig fisk i markedene. Norge støtter derfor fullt ut ordningen med fangstsertifikater, sier Helga Pedersen.

Gjelder fra 1. januar 2010

Avtalen innebærer at all villfanget fisk importert til EU skal ledsages av et fangst-sertifikat. Det betyr at norske eksportører/fartøy må sørge for at et sertifikat følger alle norske forsendelser/landinger til EU fra 1. januar 2010. Norge er det første landet som undertegner en slik ”fangstsertifikatavtale” med EU.

Kontrollmyndighetene i Norge og EU vil samarbeide tett ved mistanke om uregelmessigheter.

Fangstsertifikatordningen omfatter ikke oppdrettsprodukter og fiskemel.

Salgslagene utarbeider i samarbeid med Fiskeridirektoratet elektroniske løsninger for utstedelse og godkjenning av norske fangstsertifikater. Systemet skal være internett-basert. I og med at avtalen undertegnes allerede nå, vil høsten brukes til en grundig og praktisk utprøving av systemet.

Orienteringsmøter

Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til fortsatte orienteringsmøter med næringen for å sikre en smidig innfasing av de nye kravene, slik at den regulære handelen med fisk kan foregå uten unødige hindre etter at det nye systemet innføres 1. januar 2010. Kravet om fangstsertifikat vil bare gjelde for fisk som er fanget etter denne datoen.