FHL fikk gjennomslag for lengre kredittid

FHL har nå oppnådd enighet med Norges Sildesalgslag om at kredittiden økes fra 14 til 30 dager.

Relatert artikkel: Ønsker omdisponering av garantirammer 04.07.2009

Som Fisk.no meldte 4. juli 2009, har FHL overfor Norges Sildesalgslag fremsatt krav om utvidet kredittid, fra 14 til 30 dager, innen 30 september i år.

Likviditetseffekten av en slik endring kunne bli en stor utfordring for Sildelaget, men Norges Sildesalgslag fremsatte likevel et tilbud om utvidelse til 30 dager, mot en rentekompensasjon som setter laget i stand til å opprettholde nåværende oppgjørstid til fiskerne.

Norges Sildesalglag melder i dag at styret i Norges Sildesalgslag, etter drøftelser med FHL, har godkjent at kredittiden utvides til 30 dager, mot en rentekompensasjon.

Endringene er gjort ut fra slik de er utformet i Forretningsreglenes § 17, men § 17.1 forblir uendret, opplyser Sildelaget.

Endringer

Det gjøres følgende endringer i lagets betalingsbetingelser:

Ny § 17.2 lyder:

Betalingsbetingelser for kjøper er kontant pr. 30 dager regnet fra Leveringsdato.

Ny § 17.3 lyder:

Rentebestemmelser:

  • Kjøper godskrives renter (3 mnd. NIBOR – 1,0 prosentpoeng) ved betaling før 14 dager etter leveringsdato.
  • Kjøper belastes renter ved betaling mer enn 14 dager etter levering:
    • Betaling 15 – 30 dager etter levering: 3 mnd. NIBOR + 1,0 prosentpoeng.
    • Betaling etter forfall (30 dager etter levering): Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet (morarentesatsen)

Det skal ikke beregnes rente for mindre enn 3 dager.

§§ 17.4 og 17.5 forblir også uendret. 

Endringene gjøres gjeldende fra og med 15. september 2009 og Forretningsreglenes tekst vil bli endret tilsvarende i Forretningsregler utlagt på lagets nettside, melder Sildelaget.

Som nevnt er § 17.1 uendret, dvs. at oppgjør til fisker er som før kontant pr. 14 dager regnet fra levering. Det gjøres likevel oppmerksom på at de nye bestemmelsene i den mest hektiske sesongen kan komme til å få innvirkning på oppgjørsfristen, uttaler Norges Sildesalglag.