FHL fikk gjennomslag for lengre kredittid

FHL har nå oppnådd enighet med Norges Sildesalgslag om at kredittiden økes fra 14 til 30 dager.

Som Fisk.no meldte 4. juli 2009, har FHL overfor Norges Sildesalgslag fremsatt krav om utvidet kredittid, fra 14 til 30 dager, innen 30 september i år.

Likviditetseffekten av en slik endring kunne bli en stor utfordring for Sildelaget, men Norges Sildesalgslag fremsatte likevel et tilbud om utvidelse til 30 dager, mot en rentekompensasjon som setter laget i stand til å opprettholde nåværende oppgjørstid til fiskerne.

Øker kredittiden til 30 dager

Norges Sildesalglag melder i dag at styret i Norges Sildesalgslag, etter drøftelser med FHL, har godkjent at kredittiden utvides til 30 dager, mot en rentekompensasjon.

Endringene er gjort ut fra slik de er utformet i Forretningsreglenes § 17, men § 17.1 forblir uendret, opplyser Sildelaget.

Relatert artikkel: Ønsker omdisponering av garantirammer 04.07.2009

Endringer i forretningsreglene

Det gjøres følgende endringer i lagets betalingsbetingelser:

Ny § 17.2 lyder:

Betalingsbetingelser for kjøper er kontant pr. 30 dager regnet fra Leveringsdato.

Ny § 17.3 lyder:

Rentebestemmelser:

  • Kjøper godskrives renter (3 mnd. NIBOR – 1,0 prosentpoeng) ved betaling før 14 dager etter leveringsdato.
  • Kjøper belastes renter ved betaling mer enn 14 dager etter levering:
    • Betaling 15 – 30 dager etter levering: 3 mnd. NIBOR + 1,0 prosentpoeng.
    • Betaling etter forfall (30 dager etter levering): Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet (morarentesatsen)

Det skal ikke beregnes rente for mindre enn 3 dager.

§§ 17.4 og 17.5 forblir også uendret.

Endringene gjøres gjeldende fra og med 15. september 2009 og Forretningsreglenes tekst vil bli endret tilsvarende i Forretningsregler utlagt på lagets nettside, melder Sildelaget.

Som nevnt er § 17.1 uendret, dvs. at oppgjør til fisker er som før kontant pr. 14 dager regnet fra levering. Det gjøres likevel oppmerksom på at de nye bestemmelsene i den mest hektiske sesongen kan komme til å få innvirkning på oppgjørsfristen, uttaler Norges Sildesalglag.