Fornøyd med den nye regjeringsplattformen

Organisasjonen Fiskebåt er tilfreds med at ressursfordelingen ligger fast.

– Vi er tilfreds med at plattformen tar hensyn til våre innspill i forhandlingene. Sentralt for hele fiskeflåten er det at ressursfordelingen ligger fast. Forutsetningen om tilbakefall av strukturkvoter i fartøygruppene innfris og grunnprinsippene i fiskerilovgivningen ligger fast. Vi er også enig i at vi skal ha en lønnsom næring og arbeide for å øke verdiskapningen.

Det sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, i en pressemelding.

I regjeringserklæringen som ble present i går kveld, for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, blir det vist til at fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Og videre at regjeringen vil basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske.

– Dette er også Fiskebåt sin politikk, og vi stiller oss bak det meste av det regjeringen nå legger opp til. Det er bra at regjeringsplattformen har fokus på marked og bærekraft, og at de holder fast ved kvotestabilitet og at strukturkvoter skal tilbake til gruppene etter utløpt periode. Vi har nå en flertallsregjering og dermed er muligheten til å få gjennomført politiske avklaringer og retningsvalg – og ikke bare utredninger – tilstede, påpeker Maråk.

Regjeringen peker ellers på at det fortsatt er behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr, og at forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen skriver videre i erklæringen at de vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.

Fiskebåt vurderer dette til å være de viktigste fiskeripunktene i regjeringsplattformen:

 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter
 • Legge til rette for en innovativ, lønnsom og bærekraftig sjømatnæring
 • Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen
 • Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene
 • At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd
 • Ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter
 • Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper
 • Ikke gjøre endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp
 • Etablere en finansieringsordning knyttet til finansiering av overflødige båter som følge av samfiskeordningen
 • Rydde opp i uheldige sider ved pliktsystemet
 • At grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast
 • Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet
 • Arbeide for at industrien får tilstrekkelig tilgang på råstoff
 • Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser
 • Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring