Vil beskytte sårbare arter i Barentshavet

Illustrasjonsfoto: Sjøtre (Paragorgia arborea) og risengrynkorall (Primnoa resedaeformis) er de vanligste hornkorallene som danner hardbunnskorallskog i norske farvann. Foto: MAREANO

Nye regler skal gi bedre beskyttelse av sårbare arter på Barentshavets bunn.

– Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Stenger for bunnfiske

Fiske med redskap som kan komme i kontakt med havbunnen, for eksempel bunntrål, kan skade de artene som lever der. Derfor ble det i 2011 innført begrensninger i bruk av slike redskap i sårbare områder.

Reglene har i senere tid vist seg ikke å være tilfredsstillende i deler av Barentshavet, blant annet fordi det er andre arter her enn lengre sør, opplyses det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

De nye reglene innebærer blant annet at ti områder i Barentshavet stenges for alt bunnfiske.

Dialog med næringen

Reglene er basert på en grundig gjennomgang av bunnforhold, fiskeriaktivitet og fangst- og forskningsdata. Myndighetene har også hatt møter med næringen for å få frem mest mulig informasjon.

– Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen med næringen i dette arbeidet. Dette har vært avgjørende for å få på plass et balansert regelverk, som ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser, sier fiskeriministeren.

De viktigste endringene:

  • Ti avgrensede områder stenges for alt bunnfiske.
  • En ny inndeling av områder hvor fiske med bunnredskap kan foregå, og områder hvor slikt fiske forutsetter spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet
  • Regler som skal sikre at det blir vurdert hvordan nye redskaper og endret bruk av eksisterende redskaper påvirker havbunnen.

Kartløsning for den nye inndelingen av områder, finner du på Fiskeridirektoratets hjemmeside.