Fiskebåt er bekymret for gytefeltene

Et sildekast. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Lie / Fiskebåt

Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon er sterkt bekymret for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt for flere fiskeslag.

– Konsekvensene av et utslipp er så alvorlige at det ikke bør åpnes for oljevirksomhet i disse områdene ut fra en føre-var-betraktning, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet har nå ute en høring vedrørende tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019 i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Fiskebåt mener det har kommet ny informasjon som både er relevant og vesentlig i forhold til de aktuelle områdene.

– Blant annet har det kommet ny informasjon om de negative konsekvensene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger har for fiskens gytemønster, og konsekvenser dette vil ha for livet i havet. Fiskebåt er derfor sterkt bekymring for at dette ikke skal bli tatt hensyn til i forhold til oljeinteressene, sier Jacobsen.

Mørebankene

Han viser til at både Riksrevisjonen og Havforskningsinstituttet har kommet med ferske rapporter som også underbygger dette.

Mørebankene utenfor kysten av Sunnmøre er gyteplass for en av verdens største fiskebestander – norsk vårgytende sild. I tillegg er Mørebankene en viktig gyteplass for en rekke andre fiskearter, som torsk, hyse og sei.

Store konsekvenser

– En ulykke med påfølgende oljeutslipp i dette området, vil kunne få katastrofale følger for flere fiskeslag. Vi risikerer at en hel årsklasse av norsk vårgytende sild går tapt. Dette vil ikke bare få store konsekvenser for sildebestanden, men også for andre store fiskeslag som beiter på egg og larver fra sildegytingen, sier Jacobsen.

– Blir ikke hørt

Fiskebåt er også kritisk til manglende koordinering av seismisk aktivitet fra myndighetenes side.

– Dette i seg selv er et sterkt argument for at det ikke bør tillates oljevirksomhet i de sårbare områdene som Mørebankene og deler av Barentshavet, sier Jacobsen.

Fiskebåt viser videre til at som oftest blir alle søknader om utslipp fra oljenæringen innvilget. Dette til tross for at både fiskeriorganisasjoner, annen offentlig forvaltning, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer kommer med innsigelser og advarsler.

– Manglende oljevernberedskap

I Riksrevisjonens rapport blir det reist spørsmål med oljevernberedskapen i nordområdene. Særlig økosystemene i iskantsonen, polarfronten, Finnmarkskysten og havområdene rundt Bjørnøya er regnet som verdifulle

– Vi er bekymret for beredskapen i disse områdene og registrerer at Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler i sin rapport, sier Jacobsen.

Les mer
Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet
Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid

pdfFiskebåt sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet vedrørende TFO 2019155.52 KB155.52 KB