Kostholdsråd opprettholdes

Langesund: Mattilsynet opprettholder kostholdsråd etter Full City forliset, etter at NIFES nå har vurdert analyseresultater.

Relaterte artikler:

Kostholdsrådet opprettholdes etter at Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har vurdert analyseresultatene av fisk, krabbe og skjell fra området utenfor Langesund, melder Matportalen.

Opprettholder kostholdsråd

Fiske/fangst i synlig oljeforurenset område anbefales fortsatt ikke. Fisk og sjømat som lukter/smaker olje skal ikke spises. Publikum bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært observert olje.

I forbindelse med forliset av ”Full City” 31.07.09., har Kystverket igangsatt miljøundersøkelser som vil kartlegge eventuelle miljøeffekter etter oljeutslippet. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES, har i den anledningen vurdert mattryggheten av fisk, krabbe og skjell utenfor Langesund.

Sjømatanalyser viser liten effekt på fisk og krabbe i fra området, men påvirkning på skjell. NIFES anbefaler derfor at kostholdsrådet, sendt ut 05.08.09 fra Mattilsynet, opprettholdes inn til videre. Om de noe høye verdier skyldes utslipp fra ”Full City” eller bakgrunnsforurensing er under vurdering.

NIFES har analysert prøver av torsk, sei, hyse, lyr, ål, makrell, krabbe og blåskjell.

Overskridelser på blåskjell

Analyseresultatene viser lave verdier av stoffet PAH i fiskefilet og brunmat av krabbe, godt under EUs øvre grenseverdi. Resultatene fra blåskjellanalysene viser overskridelser sammenlignet med EUs øvre grenseverdi. Dersom årsaken til overskridelsene skyldes utslipp fra ”Full City”, eller lokal forurensing er under vurdering. På bakgrunn av resultatene anbefaler NIFES Mattilsynet at kostholdsrådet, sendt ut 5.8. 09, opprettholdes inn til videre. I tillegg bør det vurderes om sjømatanalyser skal foretas etter en tid for å undersøke om nivåene går ned.

Mer om analysene

Påvirkning av sjømattryggheten i forbindelse med oljesøl vurderes ved å analysere PAH forbindelsen benzo(a)pyrene (BaP). Det er nivået av denne forbindelsen som også er benyttet i forbindelse med denne vurderingen.

Samarbeid

Undersøkelsene av PAH og PCB i sjømat utføres for Kystverket. PAH undersøkelsene er et samarbeid mellom NIFES (mattrygghet) og Havforskningsinstituttet (miljøpåvirkning). Prøvetakningen av fisk og skalldyr er utført av Havforskningsinstituttet. Det er prøvetatt skjell ved 2 posisjoner, krabbe ved 1 posisjon og fisk ved 4 posisjoner.